Faglig formidling: Kultur, medier og målgrupper

Samdrift - henvend dig hos dit eget studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: H910015102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: H910015101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 13-04-2022


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Fagnummer

H910015101

ECTS-point

10

Fagtitel

Faglig formidling: Kultur, medier og målgrupper

Antal undervisningstimer

3 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Charlotte Halmø Kroløkke charlottekro@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber (00)

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Anne Nørkjær Bang annenb@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber (00) Odense
Signe Uldbjerg Mortensen siu@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber (00) Odense

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal efter endt undervisning

 • have forskningsbaseret viden om kulturformidlingens historie og kulturkritiske grundlag 
 • have viden om medier og genrer i kulturformidling
 • have viden om relevante problemstillinger inden for kulturformidling og -kritik
 • have viden om digital kommunikation


Det karriereforberedende forløb:

Den studerende skal efter endt forløb kunne:

 • have kendskab til kompetenceforståelser og hvilke kompetencer man selv besidder
 • have viden om relevante karrieretemaer og forhold på det nuværende og fremtidige arbejdsmarked
 • kunne identificere, hvordan man skaber værdi på arbejdsmarkedet og i samfundet

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal efter endt undervisning
 • kunne redegøre for forskellige kulturformidlingsgenrer 
 • kunne mestre udvalgte formidlingsteknikker og feedback
 • kunne identificere og analysere relevante problemstillinger i forhold til kulturformidling


Det karriereforberedende forløb:
Den studerende skal efter endt forløb kunne:

 • vurdere, hvordan egne kompetencer kan bringes i spil i kontekster uden for undervisningslokalet
 • koble erfaringer fra praksis til det, man lærer på sin uddannelse
 • sætte sig karrieremæssige mål og handle på dem

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal efter endt undervisning

 • kunne anvende konkrete formidlingsteknikker og reflektere over deres strategiske anvendelsesmuligheder indenfor kulturformidling
 • kunne reflektere over fagrelevante formidlingsteknikkers medie- og genremæssige styrker og begrænsninger
 • kunne løse opgaver i grupper


Det karriereforberedende forløb:
Den studerende skal efter endt forløb kunne:

 • tage initiativer til at bringe sine kompetencer i spil i praksis
 • udvikle samarbejdsrelationer og opgaveløsninger i samspil med andre
 • tage ansvar for egen karriereudvikling.

Indhold

Faget har til formål at bibringe den studerende kommunikative og formidlingsmæssige kompetencer samt en kulturhistorisk og -teoretisk forståelse af formidlingsdimensionen. Der lægges især vægt på at introducere til forskellige formidlingsteknikker og midler i praktisk kulturformidling, herunder introduktion til forskellige medier og genrer samt digital kommunikation og mediestrategier. Disse introduktioner munder ud i konkrete øvelser, hvor den studerende skal udvikle egne kulturformidlingsprodukter samt erhverve sig kompetencer i projektledelse. Den studerende præsenteres for og øves i forskellige former for feedback, fx mundtlig og/eller skriftligt fra underviser, peer feedback og selvevaluering. Med udgangspunkt i én eller flere kulturfagligt relevante cases, undervises der i 2-3 konkrete formidlingsformer (fx skriftlig, mundtlig, auditiv, visuel eller digital formidling).


Det karriereforberedende forløb:
I det karriereforberedende forløb vil den studerende blive trænet i at udnytte egne karriereressourcer i en praktisk kontekst og reflektere over egne erfaringer i løbet af semestret. Temaer i undervisningen kan fx inkludere kompetenceforståelser, netværk og relationer, strategi og planlægning, jobsøgning samt viden om det nuværende og fremtidige arbejdsmarked. 

Undervisnings- og arbejdsformer

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan anvendes på kurset: forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, oplæg, dialog, diskussioner, øvelser, e-læring, summemøder, refleksionspapirer og -spørgsmål, gruppeoplæg, peerfeedback og instruktor- og underviserfeedback, case- og problembased learning.

Bemærk venligst: Studerende, der også er tilmeldt projektorienterede forløb (praktik), skal ikke deltage i den obligatoriske Career Management Skills undervisning i forbindelse med deres valgfag, da denne undervisning i stedet indgår som en del af deres projektorienterede forløb.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Aktiviteterne på kurset retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen portfolio, men kan også bestå af andre aktiviteter for eksempel mundtlige oplæg, mindre skriftlige afleveringer og andet. 

Feedback:

Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvordan feedback rammesættes og afvikles.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum:

Der lægges vægt på en case-baseret undervisning, der veksler mellem underviseroplæg, studenteroplæg og gruppearbejde. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres:
 

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede


Undervisningen omfatter 3 timer pr. uge i 13 uger, eller hvad der svarer til i alt 39 timer. Hertil kommer 4 undervisningsgange á 3 timer i Career Management Skills samt tilhørende opgaver og øvelser. Som en del af forløbet indgår den studerende i et gruppeforløb med en mentor fra en offentlig eller privat virksomhed, organisation eller institution. Den studerende vil her, sammen med sin gruppe, drøfte og udforske temaer fra undervisningen samt få indsigt i mentors arbejdsopgaver og arbejdsplads.

Arbejdsbelastning

10 ECTS svarer til 280 arbejdstimer. Arbejdstimerne fordeles på undervisnings- og arbejdsformer som beskrevet i Humanioramodellen, og som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer, samt eksamen og forberedelse til denne. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen.

Undervisningssprog

Dansk

Pensum

Pensum udgør 600 sider


Karriereforberedende forløb:
20 - 40 sider.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I løbet af semestret samt ved afslutningen af undervisningen.

Udprøvninger

Afsluttende prøve

EKA

H910015102

Navn

Afsluttende prøve

Beskrivelse

Den afsluttende prøve består af to mindre hjemmeopgaver inden for medier som foredrag, rapport, populærvidenskabelig artikel, pressemeddelelse, hjemmeside, interviews, udstilling m.m. eller inden for et teoretisk felt. Medierne vælges af underviseren i samarbejde med holdet. Opgaverne afleveres som portefølje. Der gives en samlet karakter for porteføljen.

Det er en forudsætning for deltagelse i den afsluttende prøve, at undervisningsdeltagelsen i det Karriereforberedende forløb er bestået. Se eksamensbestemmelser her for det Karriereforberedende forløb. 

Prøveform

Portfolio

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Omfang

3 – 5 normalsider pr. hjemmeopgave pr. studerende.

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU´s e-læringsportal.

ECTS-point

10

Uddybende information

Bedømmelseskriterier:
Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 og 14.

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Ja, max. 3 studerende. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer. Opgavens omfang fremgår af punktet "Omfang".

Omprøven/reeksamen afvikles efter bestemmelserne gældende for den ordinære prøve.

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Udprøve H910011102, Karriereforberedende forløb H910011101, Karriereforberedende forløb

Overgangsbestemmelser

H910004101 Faglig formidling erstattes af [ny UVA følger] Faglig formidling: Kultur, medier og målgrupper. For studerende, der har brugt forsøg i H910004101 Faglig formidling, vil disse blive overført til [ny UVA følger] Faglig formidling: Kultur, medier og målgrupper.

Skema for faget

Yderligere information

Undervisningstidspunkter - efteråret 2022
Onsdag kl. 12-15

Undervisningstidspunkter for CMS efterår 2022:
 • 23. september kl. 9-12
 • 7. oktober kl. 9-12
 • 4. november kl. 9-12
 • 25. november kl. 9-12

Der tages forbehold for ændringer.
Se yderligere informationer enten ovenfor eller i kalenderfunktionen i Itslearning.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode