ST818: Forsikringsstatistik

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N370019102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N370019101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 11-10-2021


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Indgangskrav

Bestået bachelorgrad i Matematik, Anvendt Matematik, Matematik-økonomi.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have kendskab af

 • mål og integrationsteori
 • sandsynlighedsteori
 • matematisk statistik

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til formel at arbejde med sandsynlighedsmodeller indenfor forsikringsvidenskab. Kurset kan med fordel kombineres med ST803 Ekstremværdistatistik.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne ST521, MM548, MM544 (eller MM835), og giver et fagligt grundlag for et speciale i forsikringsmatematik. 

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetencer til at håndtere modelopstillinger og/eller modelberigninger
 • Give færdigheder i at anvende tankegange og fagudtryk fra fagets grundlæggende discipliner
 • Give viden om matematikkens grundlæggende vidensdannelse, teori og metoder

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evne til at:            

 • gengive og illustrere definitioner fra forsikringsstatistik inden for kursets pensum
 • gengive centrale resultater fra forsikringsstatistik inden for kursets pensum og give stringente, detaljerede beviser for dem
 • anvende teorien til at løse opgaver i forsikring
 • sammenholde centrale resultater inden for kursets pensum
 • programmere kursets modeller og teknikker i den statistiske software brugt ved kurset.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder: 

 • modeller for antal af forsikringskrav: Poisson-proces (homogen og inhomogen), fornyelsesproces
 • fordeling af størrelse af forsikringskrav: eksplorative værktøjer, tyk- og tyndhalede fordelinger, regulær variation
 • fordelingen af størrelsen af det samlede forsikringskrav

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Juni

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N370019102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Tilladt i forberedelsestiden til den mundtlige eksamen. Ikke tilladt ved den mundtlige eksamen.
Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

ECTS-point

5

Vejledende antal undervisningstimer

32 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase: 24  timer 
 • Træningsfase: 8 timer eksaminatorier 

Aktiviteter i studiefasen:

 • Løsning af opgaver med henblik på diskussion af disse ved eksaminatorierne
 • Selvstudium af lærebogen
 • Selvstændig opsamling på intro og træningsfasen

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Yuri Goegebeur Yuri.Goegebeur@imada.sdu.dk Data Science

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (datalogi)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.