Introduktion til Regnskab, Ekstern del

Studienævn for HA

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B220026X02, B220026302, B220026502, B220026102, B220026202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B220026X01, B220026301, B220026501, B220026101, B220026201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 16-09-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B220026X01
B220026301
B220026501
B220026101
B220026201

Fagtitel

Introduktion til Regnskab, Ekstern del

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for HA

Godkendelsesdato

16-09-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Hans Frimor haf@sam.sdu.dk Accounting (ACCT)

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Faget bygger primært videre på faget Mikroøkonomi. Derfor forudsættes et rimeligt kendskab til dette fags emner.

Formål og sigte

Enhver organisation har brug for viden om de økonomiske konsekvenser af de beslutninger, der træffes. Det økonomiske billede af organisatoriske enheder, forretningsområder og virksomheden som helhed er en central del af den information, der indgår når der træffes forretningsmæssige dispositioner. 

For at kunne anvende denne information og bidrage til dens tilvejebringelse i forskellige situationer skal den studerende kende de centrale principper, modeller og metoder, der anvendes i opbygningen af en virksomheds regnskabssystem. Regnskabsopgørelserne omfatter såvel analyser til internt brug i virksomheden, som virksomhedens årsregnskab til brug for virksomhedens eksterne interessenter. 

Undervisningen i fagområdet eksternt regnskab skal give den studerende viden og kompetencer til at indgå i regnskabs- eller økonomifunktionen i en virksomhed, samt til, på et kvalificeret grundlag, at bruge og analysere den i årsregnskabet indeholdte information .

Indhold

Fagets fokus er rettet mod det eksterne regnskab (årsregnskab).

Centrale emner er:
• Interessenternes krav til og anvendelse af regnskabsoplysninger, og 
• Registrerings- og periodiseringsprincipper for en række konkrete regnskabsposter i relation til det eksterne regnskab. 
• Regnskabsmæssige konsekvenser af virksomhedens transaktioner. 

Målbeskrivelse - viden

For at opnå fagets formål er det målet at de studerende: 
Demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at: 
• Identificere, beskrive og vurdere alternative regnskabsmetoder, der i årsregnskabet vil kunne anvendes i konkrete situationer, herunder inddrage overvejelser omkring relevans og pålidelighed samt incitamenteffekter.  
• Sammenfatte og beskrive anvendte begreber og definitioner,  
• Forklare og relatere begreber og definitioner i forhold til specifikke elementer i årsregnskabet,  

Målbeskrivelse - færdigheder

Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at: 
• Opstille og føre et bogholderi af begrænset omfang, herunder bogholderi for simple produktionsvirksomheder.  
• Anvende bogholderiet som basis for årsafslutning og opstilling af resultatopgørelse og balance.  
• Beregne og demonstrere hvordan årsregnskabets resultatopgørelse og balance påvirkes af forskellige transaktioner og hændelser.  

Målbeskrivelse - kompetencer

Demonstrerer kompetence, således at de er i stand til at: 
• Udvælge, beskrive og anvende regnskabsmetoder og modeller på årsregnskabets enkelte poster, herunder bl.a. omsætning, vareforbrug, finansielle indtægter og omkostninger, skat, anlægsaktiver, varebeholdninger, egenkapital og gæld.  
• Anvende opgørelser og registreringer til udarbejdelse af årsregnskabet til virksomhedens eksterne interessenter.   

Litteratur

Eksempler: 
I faget kan der eventuielt tages udgangspunkt i følgende litteratur: 
• John Christensen, Ole Christensen, Steffen Jørgensen og Mogens Nielsen: Omkostningsteori og regnskab, nyeste udgave, Syddansk Universitetsforlag.   
• John Christensen og Mogens Nielsen: Virksomhedens årsregnskab, nyeste udgave, Syddansk Universitetsforlag. 

Undervisningsform

For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen således, at underviseren i forelæsningstimerne gennemgår udvalgte dele af fagets pensum. Herudover stilles, i foråret, videomateriale til rådighed som supplement til lærebog/artikler. Dele af undervisningen kan foregå på engelsk.

Formålet med forelæsningerne er at skabe overblik over faget og kravene til indsats og læringsmål. Lærebog og videomateriale sigter på at skabe forståelse for fagets centrale problemstillinger, teorier og modeller. Til hver øvelsestime/undervisning på mindre hold forbereder de studerende, gerne i grupper, løsning af opgaver som relaterer sig til det gennemgåede stof. 

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning: 
30 timers forelæsninger i løbet af semestret, samt 14 timers undervisning på mindre hold a ca. 50 studerende (hvis det er muligt). 

Arbejdsbelastning:
Undervisningsaktiviteterne udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde: 
Forelæsninger: 30 timer. 
Forberedelse til forelæsninger: 43 timer. 
Holdundervisning: 14 timer.
Forberedelse af øvelsestimer: 22,5 timer.
Forberedelse til eksamen: 23,5 
Gennemførelse af eksamen: 2 timer.
Total: 135 timer.

Dette svarer til en gennemsnitlig arbejdsbelastning på 6,5 timer pr. uge i semesteret, inklusive eksamensperioden.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Juni.
Omprøve: August.

Studerende, der følger dette fag som supplerende uddannelsesaktivitet efter optagelse på kandidatuddannelsen, skal senest 6 måneder efter studiestart deltage i og bestå eksamen i faget. Ordinær eksamen finder sted i juni og reeksamen i august.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

2 timer skriftlig stedprøve.

Omfang

Ingen begrænsning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Se dog nedenstående undtagelser og begrænsninger:

Internettet må udelukkende anvendes til at tilgå digital eksamen for at få adgang til at downloade eksamensopgaven, den udleverede Excel skabelon samt til aflevering af besvarelsen.
Herudover må internettet ikke anvendes under prøven.

Det er kun tilladt at arbejde i Word eller den udleverede Excel skabelon. Besvarelsen skal afleveres som PDF af enten Word og/eller Excel skabelonen.

Besvarelsen bliver afvist og dermed ikke bedømt, hvis den ikke er afleveret som PDF. 

Der må medbringes lommeregner. Det er ikke tilladt at medbringe og/eller anvende Ipads/tables/smartphones.

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres fysisk i eksamenslokalet og digitalt via "Digital Eksamen".

Indlevering af besvarelse

Der kan alene afleveres digitalt.
Besvarelsen afleveres via "Digital Eksamen".

ECTS-point

5

Uddybende information

Internet må udelukkende anvendes til at tilgå Digital eksamen for aflevering, samt for adgang til og download af den udleverede skabelon. Herudover må internettet ikke anvendes under prøven.

Prøven tester stikprøvevis den studerendes målopfyldelse indenfor pensum.

Omprøven er identisk med ordinær eksamen. I tilfælde af, at der er færre end 10 studerende tilmeldt omprøven, omlægges den til en mundtlig eksamen af 20 minutters varighed uden forberedelse.

EKA

B220026X02
B220026302
B220026502
B220026102
B220026202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag:
8820301 Specialfag i eksternt regnskab / Campus Kolding.
8818211 (8818232 + 8818242 - 5 ECTS) Årsregnskab og økonomistyring (Regnskab) / Campus Esbjerg.

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

URL til Skemaplan