Professionel rådgivning og salg

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B930007202
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: HD

Fagnummer: B930007201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 02-03-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B930007201

Fagtitel

Professionel rådgivning og salg

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

02-03-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jesper Raalskov raalskov@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Entreprenørskab og Organisation

Udbudssteder

Kolding

Niveau

HD

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Adgangskrav til HD 2. del i Finansiel Rådgivning skal være opfyldt.
Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.

Formål og sigte

Videnarbejdere har ofte et jobindhold som indeholder rådgivende processer rettet mod såvel kunder (eksternt) som kolleger/ledelse (internt). Særligt udtalt er dette rådgivningsmæssige jobindhold hos bl.a. revisorer, konsulenter (ledelse, proces, marketing), bankrådgivere, advokater og controllere m.v. Udover de rådgivende aspekter, har mange videnarbejdere ligeledes salgsorienterede processer som en central del af jobbet, hvad enten der er tale om salg til kunder (eksternt salg) eller salgsorienteret adfærd internt i en organisation (internt salg). Den studerende sættes i dette fag i stand til at forstå rådgivning som disciplin, samt de teknikker og metoder der forstærker den relation, hvori rådgivningen finder sted. Derudover sættes den studerende i dette fag i stand til at forstå krydsfeltet mellem salg og rådgivning, samt de elementer der kendetegner markedsføring og salg af professionelle ydelser.

Indhold

Fagets formål opnås ved at faget indeholder indføring og træning i følgende faglige områder/temaer;

-Rådgivning som begreb og dets teoretiske fundament
-Krydsfeltet mellem salg og rådgivning
-Personen bag rådgiveren
-Selve rådgivningen, herunder etik, bias og professionel skepsis
-Rådgivningsteknikker
-Salg og markedsføring af professionelle ydelser
-Konflikter i rådgivning og salg

Målbeskrivelse

For at opnå fagets formål, er det læringsmålet for faget, at den studerende kan demonstrere:

Målbeskrivelse - viden

Demonstrerer viden om fagets emner, således at han/hun er i stand til at: 
-Redegøre for fagets filosofier, teorier og teknikker.
-Relatere fagets filosofier, teorier og teknikker til hinanden samt kunne forholde sig kritisk hertil.

Målbeskrivelse - færdigheder

Demonstrerer færdigheder, således at han/hun er i stand til at: 
-Vurdere egne kompetencer i regi af rådgivningen og salget samt konteksten hvori det foregår.
-Vurdere de etiske problemstillinger der vedrører rådgivningen og salget.
-Vurdere teknikkers egnethed til understøttelse af rådgivningen og salget i forskellige kontekster.

Målbeskrivelse - kompetencer

Demonstrerer kompetence, således at han/hun er i stand til at: 
-Understøtte rådgivnings- og salgsprocesser med relationsskabende adfærd til fordel for rådgivningen og salget.
-Forholde sig kritisk til de nødvendige rammer der omgiver rådgivningen og salget.
-Forholde sig til egne kompetencer og opmærksomhedspunkter i rådgivningen og salget.
-Forholde sig til og indarbejde det rådgivningsetiske ansvar i relation til salgsprocessen.

Litteratur

I faget tages der udgangspunkt i følgende litteratur;
-Raalskov, J., Mortensen, B., Freytag, P.V. & Warming-Rasmussen, B. (2020); Professionel Rådgivning og Salg: I teori og praksis, Karnov Group, København

Undervisningsform

6,67 lektionstimer ugentlig i 3 uger, i alt 20 timer

Forelæsninger, diskussioner, øvelser, dialog, opsamling, vejledning og supervision i plenum.

Arbejdsbelastning

Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos gennemsnitsstuderende på følgende måde;
-Konfrontationstimer:20 t.
-Forberedelse:74 t
-Udarbejdelse af synopsis:20 t
-Eksamensforberedelse:20 t
-Eksamen:1 t
-I alt: 135 t.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: december/januar

Omprøve: febrruar/marts

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Mundtlig eksamen: 20 minutter (uden hjælpemidler)  inklusive votering og karaktergivning.

Omfang

Synopsis: 5-8 normalsider (á 2.400 anslag inkl. mellemrum) eksklusiv forside.

Indlevering af besvarelse

Indlevering af synopsis via Digital eksamen.

ECTS-point

5

Uddybende information

Synopsis skal udarbejdes individuelt og efter nærmere bestemte retningslinjer fra underviser. Udmålingen af karakteren sker samlet på baggrund af synopsis og den mundtlige eksamen, dog med hovedvægt på den mundtlige eksamen.

Deltagelse i re-eksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin

EKA

B930007202

Ekstern kommentar

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2022 Valgfag HD 2. del Finansiel rådgivning - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020 // Sidste optag 1. september 2021 HD 2. del | HD Regnskab og økonomistyring , HD Organisation og ledelse , HD Finansiel rådgivning , HD Supply Chain Management , HD Strategisk salg og marketing | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding