Organisation og medarbejderudvikling

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B930004202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: HD

Fagnummer: B930004201
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 02-03-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B930004201

Fagtitel

Organisation og medarbejderudvikling

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

02-03-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jesper Raalskov raalskov@sam.sdu.dk Entreprenørskab og Organisation

Udbudssteder

Kolding

Niveau

HD

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Adgangskrav til HD 2. del.

Almene studiekompetencer:
Faget forudsætter aktiv deltagelse i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger. I forbindelse med studenterpræsentationer, forventes den studerende at kunne formidle konklusionerne af de i undervisningen stillede Godkendelsesopgaver samt anvende gængse præsentationsprogrammer ifm. formidlingen (f.eks. Microsoft PowerPoint, Prezi eller lignende).


Formål og sigte

Formålet med faget er at give de studerende en anvendelig teoretisk viden inden for organisation og ledelse samt færdigheder i at anvende denne viden i forbindelse med løsning af konkrete forretningsmæssige og organisatoriske problemstillinger. Faget giver en relevant synergieffekt til øvrige "hårde" fag på studiet, hvilket gør det muligt for de studerende i højere grad, gennem oparbejdede færdigheder, at identificere og analysere ledelses-, adfærds- og forandringsmæssige processer mere nuanceret. Faget giver således de studerende kompetencer som gør dem i stand til at indgå i arbejdssituationer, hvor der træffes beslutninger om organisering og ledelse af medarbejdere.

Indhold

Faget præsenterer relevante og udvalgte dele af fagområdets organisations- og ledelsesteorier. Af overordnede centrale emneområder kan nævnes:
•    Organisationsteoretiske skoler
•    Organisationens interessenter
•    Kultur
•    Struktur
•    Motivation
•    Ledelse
•    Beslutningsprocesser
•    Strategi
•    Forandring

Målbeskrivelse

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende:

Målbeskrivelse - viden

Demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at:
•    Redegøre for og beskrive fagområdets anvendte/udvalgte begreber, teorier, modeller og metoder.

Målbeskrivelse - færdigheder

Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at: 

•Redegøre for de styrker og svagheder som de forskellige teorier om organisationer og ledelse indeholder. 

•Beskrive og analysere en organisations opgaver i forbindelse med beslutningsprocesser, organisationsudvikling og forandringsledelse. 

•Redegøre for en organisations mål og midler. 

•Redegøre for en virksomheds organisationsstruktur. 

•Diskutere og reflektere over de forskellige teoriers egnethed til løsning af forskellige ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer. 

•Anvende teorier og modeller for ledelse og organisation til at kunne identificere, undersøge og komme med løsningsforslag til praktiske organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Målbeskrivelse - kompetencer

Demonstrerer kompetence, således at de er i stand til at:
•    Redegøre for, analysere og vurdere forskellige organisationsmæssige overvejelser ud fra organisationers strukturer, processer og kultur.
•    Forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis.

Litteratur

I faget tages der udgangspunkt i følgende litteratur;
•    Bakka, J.F. & Fivelsdal, E. (2019): Organisationsteori – Struktur, Kultur og Processer, Djøf Forlag

Undervisningsform

Gennem den dialogbaserede forelæsning, kobles forskellige kontekster til gennemgåede teorier. 

I undervisningen vil der blive benyttet forskellige cases, som vil danne udgangspunkt for diskussioner og refleksioner. 

2 stk. hjemmeopgaver, som den studerende afleverer efter nærmere fastsatte anvisninger og tidspunkter – og uden individuel feedback, men blot "godkendt" eller "ej godkendt". 

Præsentationer af oplæg overfor klassen, foretaget af de studerende pba. af deres besvarelser og efter nærmere fastsatte rammer. 

Hjemmeforberedelse og -læsning 

Eksamensforberedelse.

Arbejdsbelastning

Undervisningsaktiviteterne udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

Aktivitet                                                                            Timer
Konfrontationstimer                                                              27
Forberedelse                                                                      150
Udarbejdelse af "Godkendelsesopgaver"                                 25
Forberedelse af præsentation af "Godkendelsesopgaver"         10  
Eksamensforberedelse                                                         54
Eksamen                                                                              4
Total                                                                                 270


Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær: December/januar
Re-eksamen: Snarest muligt efter resultat af ordinær eksamen.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

4 timer.

Hjælpemidler

  • Alle hjælpemidler er tilladt.
  • Eksamen gennemføres på egen PC.
  • Der er ikke mulighed for aflevering af håndskrevne noter.
  • Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.

Udlevering af opgave

Eksamensopgaven udleveret via Digital eksamen.

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital eksamen.

ECTS-point

10

Uddybende information

Den skriftlige opgave har til formål at evaluere den studerendes opfyldelse af fagets mål og stiller derfor opgaver knyttet til en beskrevet case, hvilke den studerende skal besvare ved anvendelse af (fagets) relevante teorier og metoder.


Deltagelse i re-eksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin.


Syge-/re-eksamen kan afholdes som mundtlig eksamen, såfremt antallet af tilmeldte eksaminander tilsiger denne eksamensform som den mest hensigtsmæssige.

EKA

B930004202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Organisation og medarbejderudvikling, 8094801.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Opdatering 16.10.2020: Ind- og udlevering via BB ændret til DE

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester