Undersøgelse og rehabilitering af seneskader – i relation til idræt

Studienævn for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk Sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: S900040102
Censur: Intern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

UVA-kode: S900040101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 02-05-2022


Varighed: 1 kvartal

Fagets navn

Undersøgelse og rehabilitering af seneskader – i relation til idræt

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Lasse Ishøi lasse.ishoei@regionh.dk

Undervisere

Navn E-mail Institut By
NN - udfyldes senere NN - udfyldes senere

Sekretær

Navn E-mail Institut By
Carina Ingemann carinaingemann@health.sdu.dk SUND uddannelse

Formål og overordnet indhold

Faget skal give den studerende færdigheder i at varetage undersøgelse og behandling af seneskader og deres rehabilitering, herunder introduktion af basal sene anatomi, fysiologi og biomekanik, relevante undersøgelsesmetoder, behandlingsmetoder, samt evalueringsredskaber.

Faget retter sig mod akutte og overbelastningsskader i seneapparatet i både over- og underekstremitet. Dette opnås bl.a. gennem en introduktion til forskning inden for undersøgelse og behandling af seneskader og deres rehabilitering. Den studerende vil desuden blive præsenteret for seneskaders patofysiologi, samt gængse undersøgelses-, behandlings- og evalueringsprincipper. Den studerende vil få gennemgået begrundelse for differential diagnostiske overvejelser, behandlingsplanlægning, øvelsesvalg, progression og evaluering, og dermed relevante kliniske overvejelser i forhold til rehabiliteringen af den specifikke seneskade.

Bemærk at dette fag undervises på Hvidovre Hospital og ikke på SDU i Odense. 

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform

Følger

Målbeskrivelse - viden

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne/have viden om:

 • Viden om basale biomekaniske og fysiologiske forhold som gør sig gældende, i forhold til seneskader og deres specifikke opståen.
 • Forståelse for analyse af bevægelser og funktion i relation til nogle af de hyppigste og mest alvorlige akutte skader og overbelastnings skader i seneapparatet.
 • Forståelse for at anvende og evaluere forskellige undersøgelses- og rehabiliteringsprincipper i forhold til disse skadestyper. 
 • Forståelse for at kunne anvende denne viden som begrundelse for optimal planlægning af forebyggelse og behandling af seneskader, specielt i relation til rehabilitering, herunder øvelsesvalg og progression, og dermed kunne planlægge aktive tiltag i forhold til forebyggelse og genoptræning af specifikke seneskader.  

Målbeskrivelse - færdigheder

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne:

 • Anvende undersøgelses- og rehabiliteringsprincipper inden for nogle af de hyppigste og mest alvorlige seneskader inden for idræt i både over- og under ekstremitet.
 • Forstå og forholde sig kritisk til videnskabelig litteratur inden for seners anatomi, fysiologi og biomekanik i relation til specifikke seneskader.

Målbeskrivelse - kompetencer

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne:

 • Følger

Undervisnings- og arbejdsformer samt feedback

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer samt feedback kan forekomme på faget:

 • Der arbejdes med en kombination af forelæsninger og gruppearbejde.
 • De studerende forventes at deltage aktivt i diskussionerne under forelæsningerne. Derudover forventes de at bidrage aktivt til gruppearbejdet samt løsningen af opgaverne både under faget og i forbindelse med eksamen.
 • I løbet af faget er indlagt tid til fremlæggelse af gruppeopgaver. Det forventes i forbindelse med dette at de medstuderende deltager aktivt og kommer med kritisk feedback til hinanden. Der vil ligeledes være feedback fra underviser. 

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Skemaoplysninger

Forventet arbejdsmængde for den studerende på dette fag

Arbejdstimerne fordeles på undervisnings- og arbejdsformer som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer og feedback, samt eksamen og forberedelse til denne. 

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27,5 timer pr. ECTS. I alt 137,5 timer i dette fag. Timerne fordeler sig på følgende vis: 

 • Konfrontationstimer: 22,5 timer
 • Litteratur: 50 timer
 • Øvrig forberedelse, cases og lign.: 5 timer
 • Eksamen: 60 timer


Eksamensbestemmelser

Skriftlig eksamen

Navn

Skriftlig eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Prøvens tidsmæssige placering er samtidigt med afviklingen af undervisningen.

Omprøve: Omprøven finder sted indenfor samme semester som den ordinære prøve eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Udprøvninger

Skriftlig hjemmeopgave

EKA

S900040102

Navn

Skriftlig hjemmeopgave

Beskrivelse

Faget udprøves ved en individuel skriftlig hjemmeopgave.

Specifikke oplysninger om eksamen (omfang, udlevering og aflevering af besvarelse mv.) findes som udgangspunkt på e-læringsplatformen (itslearning). 

Ved prøver som udleveres og/eller afleveres i Digital Eksamen, findes yderligere oplysninger om prøven her.  

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk, Engelsk

Varighed

I løbet af kvartalet.

Omfang

Se under den specifikke eksamensbeskrivelse på itslearning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

ECTS-point

5

Uddybende information

Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens nævnte generelle kompetencemål.

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.

Kriterier for udtømmende målopfyldelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne demonstrere udtømmende opfyldelse af læringsudbyttemålene med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Tilbagemelding
Bedømmelsen offentliggøres på Selvbetjeningen senest fire uger efter aflevering medmindre andet oplyses. 

Omprøve
Omprøven afvikles efter bestemmelserne gældende for den ordinære prøve.

Ved ikke bestået/karakteren lavere end 02 består omprøven af en reviderede opgave.
Ved syge-/omprøven består omprøven af en ny opgave efter samme vilkår gældende ved den ordinære eksamen.

De studerende skal selv tilmelde sig omprøven via Selvbetjeningen senest en uge før omprøven afholdes.
Ikke-beståede studerende tilbydes 10 minutters individuel mundtlig feedback.

Ekstern kommentar

Evaluering af faget

Evaluering af faget foregår elektronisk. I den sidste undervisningsuge sendes der en e-mail omkring evaluering til studentermailen.