Strategi og forretningsforståelse

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B830802102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Master

Fagnummer: B830802101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 16-02-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B830802101

Fagtitel

Strategi og forretningsforståelse

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

16-02-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jacob Lyngsie jaly@sam.sdu.dk Strategic Organization Design (SOD)

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Generelle adgangsbetingelser til MBA.

Formål og sigte

Formålet med modulet er at give de studerende en større forretningsforståelse og dermed sætte dem i stand til at identificere og analysere strategiske problemstillinger for en given virksomhed. De studerende lærer at afdække strategiske udfordringer i virksomhedens omverden og at analysere virksomhedens ressourcegrundlag med henblik på at udarbejde en velfunderet strategi og forretningsmodel. 

Indhold

1. - Virksomhedens markedsposition og omverden, herunder virksomhedens interessenter 
2. - Virksomhedens ressourcegrundlag og konkurrenceevne, herunder adaptive strategier 
3. - Konkurrencestrategi, komplementærstrategi og operationel strategi 
4. - Forretningsmodel og implementering af strategi

Målbeskrivelse

De studerende skal på det abstrakte niveau opnå færdighed i at identificere og analysere strategiske problemstillinger for en given virksomhed. Herunder skal de kunne undersøge, kritisere og teste forudsætningerne for virksomhedens nuværende strategi. De skal kunne argumentere for ændringer i virksomhedens strategi og diskutere forudsætningerne for en sådan ændring. De studerende skal kunne anvende generelle teorier som en forudsætning for det praktiske strategiarbejde og de skal kunne relatere praktiske problemstillinger til generelle teorier. 
På det relationelle niveau skal de studerende ud fra fagets metoder og teorier opnå færdighed i at analysere og forklare strategi i en given organisation. De skal desuden kunne sammenligne strategiske problemstillinger der optræder i forskellige organisationer. Og de skal kunne forklare sammenhængen mellem virksomhedens strategi og indtjening. 
På det multistrukturelle niveau skal de studerende opnå færdighed i at anvende fagets metoder og teorier til at strukturere og beskrive strategiske problemstillinger, der optræder i forskellige organisationer. 

Målbeskrivelse - viden

De studerende skal demonstrere viden om fagets emner, således at de er i stand til at kunne beskrive og give et overbevisende overblik over de centrale områder der fokuseres på i faget (se indhold).

Målbeskrivelse - færdigheder

De studerende skal på det abstrakte niveau opnå færdighed i at identificere og analysere strategiske problemstillinger for en given virksomhed. Herunder skal de kunne undersøge, kritisere og teste forudsætningerne for virksomhedens nuværende strategi. De skal kunne argumentere for ændringer i virksomhedens strategi, både på SBU- og koncern-niveau og diskutere forudsætningerne for en sådan ændring. De studerende skal kunne anvende generelle teorier som en forudsætning for det praktiske arbejde med strategi - og de skal kunne relatere praktiske problemstillinger til generelle teorier. 
På det relationelle niveau skal de studerende ud fra fagets metoder og teorier opnå færdighed i at analysere og forklare strategi i en given virksomhed. Og de skal kunne forklare sammenhængen mellem virksomhedens strategi og indtjening. 
På det multistrukturelle niveau skal de studerende opnå færdighed i at anvende fagets metoder og teorier til at strukturere og beskrive strategiske problemstillinger, der optræder i forskellige virksomheder. 

Målbeskrivelse - kompetencer

De studerende skal demonstrere kompetence, således at de er i stand til at vurdere og foreslå strategi, der skaber konkurrencemæssige fordele.

Litteratur

Dette er eksempler på litteratur. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen, der senest foreligger i løbet af august.
Thompson and Gamble: Essentials of Strategic Management - The Quest for competitive advantage.. McGraw Hill, seneste udgave 
+ cases og artikler

Undervisningsform

Der veksles mellem klasseundervisning, selvstændigt arbejde med cases og eksempler fra praksis. Den faglige progression sikres via oplæg fra undervisere ud fra fagets litteratur og dialog med de studerende, hvor teorierne konfronteres med praktiske erfaringer. Processen understøttes af relevante cases udarbejdet specielt til dette kursus. De studerendes arbejde med en gennemgående case understøttes af web baseret dialog og selvstudie. 

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. I alt 135 timer i dette fag. 

Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
De 135 arbejdstimer fordeler sig således 

Konfrontationstimer - 30
Forberedelse til undervisning - ca. 70 timer 
Forberedelse til eksamen og eksamen - ca. 35 timer 

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær eksamen: December / januar
Reeksamen: Februar
Deltagelse i reeksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til reeksamen. I givet fald vil næste adgang til eksamen være ved førstkommende ordinære eksamen. 

Udprøvninger

Prøve

Navn

Prøve

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk, Engelsk

Varighed

6 timers skriftlig prøve.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Udlevering af opgave

Eksamensopgaven udleveres via Digital Eksamen

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital Eksamen

ECTS-point

5

Uddybende information


EKA

B830802102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Strategi og forretningsforståelse (9600101) 
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
Efterår 2022 Obligatorisk Studieprofil for studerende optaget pr. 1. september 2022 og senere Master i Business Administration | Master of Business Administration (MBA) | Odense 1
Efterår 2022 Obligatorisk Studieprofil for studerende optaget før 1. september 2022 Master i Business Administration | Master of Business Administration (MBA) | Odense 1
Efterår 2022 Obligatorisk MBA Master i Business Administration - 2022 | Master of Business Administration (MBA) | Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Jacob Lyngsie jaly@sam.sdu.dk Strategic Organization Design (SOD) Odense
Niels Munch nmunch@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse (IVL) (00) Odense