Videregående kvantitative analyser

Studienævn for HA

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B100194X02, B100194302, B100194502, B100194102, B100194202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B100194X01, B100194301, B100194501, B100194101, B100194201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 19-08-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B100194X01
B100194301
B100194501
B100194101
B100194201

Fagtitel

Videregående kvantitative analyser

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for HA

Godkendelsesdato

19-08-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Yingkui Yang yya@sam.sdu.dk Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi (00)

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Faget bygger på de kompetencer, som den studerende har opnået i delen af Matematik og statistik (deskriptiv statistik og hypotesetest) og Marketing (marketingbeslutninger, købsadfærd og indsamling af kvantitative survey data). Studerende som ikke har haft de pågældende fag forudsættes enten at have tilsvarende kompetencer eller selvstændigt at tilegne sig de nødvendige færdigheder.

Formål og sigte

Fagets overordnede formål er at give den studerende viden om og færdigheder i at omdanne kvantitative data til informationer, som kan anvendes til at træffe beslutninger i en erhvervsøkonomisk kontekst. Ved hjælp af statistikpakken SPSS vil den studerende opøve færdigheder i at anvende simple og avancerede analyseteknikker på erhvervsøkonomiske problemstillinger. Endvidere er det målet, at den studerende opøver færdigheder i at fortolke og afrapportere resultaterne på en måde som tydeliggør deres gyldighed og relevans i en erhvervsøkonomisk sammenhæng.

Indhold

•Introduktion: Repetition af væsentlige emner om kvantitativ metode fra Matematik og statistik og fra Marketing.
•Indsamling af data: Spørgeskema, SurveyXact m.m.
•Klargøring af data og plan for analyse samt anvendelse af software (SPSS) 
•Analyse af sammenhænge: korrelationsanalyse, multipel regression og diskriminantanalyse.
•Strukturanalyser herunder konstruktion og validering af sammensatte skalaer: faktor- og klyngeanalyse,.
•Conjointanalyse.
•Udarbejdelse af analyserapport.

Målbeskrivelse

Det er målet, at de studerende selvstændigt kan udvælge, gennemføre og afrapportere kvantitative dataanalyser i relation til en eller flere erhvervsøkonomiske problemstillinger. 

Målbeskrivelse - viden

Den studerende kan redegøre for:
- centrale metoder til indsamling af kvantitative data, herunder de enkelte metoders fordele og ulemper samt betydningen af triangulering 
- spørgsmålstyper og skalering
- metoder til stikprøveudvælgelse 
- måleproblemer ved kvantitative undersøgelser (reliabilitet, validitet og repræsentativitet)
- grundlæggende trin og vigtige overvejelser i forbindelse udformning af undersøgelsesspørgsmål/hypoteser
- grundlæggende trin og overvejelser i opstilling af et kvantitativt undersøgelsesdesign 
- simple og avancerede analyseteknikker, herunder deres forudsætninger og anvendelsesmuligheder
- grundlæggende trin og overvejelser i anvendelse af såvel simple som avancerede analyseteknikker. 

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan:

- udforme relevante undersøgelsesspørgsmål/hypoteser ud fra en erhvervsøkonomisk problemstilling
- opstille et spørgeskemadesign, som kan bibringe kvantitative data til løsning af den opstillede problemstilling ved anvendelse af de i kurset tilhørende analyseteknikker.
- anvende spørgeskemaprogrammet SurveyXact
- opstille en analyseplan, der kan bibringe informationer, som kan anvendes til at træffe beslutning vedrørende en erhvervsøkonomisk problemstilling
- gennemføre en analysen ifølge planen ved korrekt anvendelse af SPSS og de planlagte analyseteknikker. Som en del af dette:

  • foretage vurdering af reliabilitet og validitet i spørgeskemaer og data
  • foretage kontrol og kvalitetssikring af data i et konkretdatasæt
- afrapportere de gennemførte analyser og opnåede resultater på en måde, som klart viser resultaternes gyldighed og relevans for den opstillede problemstilling.

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan:
- identificere og begrunde behovet for kvantitative data til løsning af en given erhvervsøkonomisk problemstilling
- reflektere over specifikke analyseteknikkers egnethed til belysning af givne undersøgelsesspørgsmål og hypotesetest
- sammenfatte analyseresultaterne i en konklusion, der tydeligt viser resultaternes betydning for den opstillede problemstilling.

Litteratur

Eksempler:
•Analysis of Quantitative Survey Data, ISBN 9781800060524, Customised book med udvalgte kapitler fra Naresh K. Malhotra, David F. Birks & Peter Wills: Marketing Research: An Applied Approach, 5. Edition, Pearson, 2021 (seneste udgave)
•Jan Møller Jensen & Thorbjørn Knudsen (2017): Analyse af Spørgeskemadata med SPSS, Syddansk Universitetsforlag.

Undervisningsform

Se under Arbejdsbelastning / Skemalagt undervisning.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning:
I alt 30 KT fordelt på 3 forelæsningstimer i 10 uger placeret i begyndelsen af semesteret (februar-april).

Gruppearbejde med vejledning efter aftale på projektopgaven de efterfølgende uger i april og i maj. Der er afsat 30 minutter (3 gange á 10 minutter) per gruppeprojekt til vejledning. En analyseplan for projektopgaven skal færdiggøres før vejledning. Den første vejledning sker i midt i april, og de sidste to vejledninger efter aftale med vejlederen. Vejledningen kan foregå ved fysisk fremmøde eller online. 

Arbejdsbelatning:
Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

Forelæsninger: 30 timer.
Forberedelse: 30 timer.
Forberedelse til og deltagelse i vejledningsmøde: 3 timer (inklusiv forberedelse til og opfølgning på mødet)
Arbejde med projektopgaven: 72 timer.
Total: 135 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Juni.
Omprøve: August.


Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Projektrapport

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Henover semesteret. 

Omfang

Max. 25 sider for 2 personer (eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag).
Max. 30 sider for 3 personer (eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag).
Max. 35 sider for 4 personer (eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag).

Hjælpemidler

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt.

Udlevering af opgave

Digital udlevering via "Digital Eksamen"

Indlevering af besvarelse

Digital aflevering via "Digital Eksamen".

Bemærk!! Både projektrapporten og alt relevant SPSS output fra hver opgave skal uploades.

ECTS-point

5

Uddybende information

Supplerende information til prøveform:
Rapporten udarbejdes i grupper á 2-4 personer. Afvigelser herfra afgøres af underviser. Arbejdet med projektopgaven strækker sig over hele semesteret, men den projektrelaterede arbejdsbelastning vil erfaringsmæssigt være koncentreret i maj måned.

Det skal tydeligt fremgå af projektrapporten, hvem i gruppen, der har ansvaret for enkelte dele, således at der kan gives en individuel karakter.

Projektrapporten skal bestå af:  
• En problemstilling, som skal være velafgrænset og præcis, og sigte på løsning af et eller flere erhvervsøkonomiske beslutningsproblemer.
• En analyse plan,
• Præsentation af løsninger og fortolkningen af de resultater, som analysen frembringer,
• Konklusion. Det skal fremstå klart hvorledes resultaterne er fremkommet, og konklusionen skal være velbegrundet.

Re-eksamen:
Til re-eksamen udleveres en ny opgave.
Varighed: 3 uger
Projektopgaven kan løses alene eller i gruppe på max. 4 studerende og må have et omfang på:
Max. 20 sider for én person (alle sidetal eksklusiv indholdsfortegnelse og bilag).
Max. 25 sider for 2 personer (alle sidetal eksklusiv indholdsfortegnelse og bilag).
Max. 30 sider for 3 personer (alle sidetal eksklusiv indholdsfortegnelse og bilag).
Max. 35 sider for 4 personer (alle sidetal eksklusiv indholdsfortegnelse og bilag).

EKA

B100194X02
B100194302
B100194502
B100194102
B100194202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag:
Esbjerg: 8818401 Statistisk analyse af markedsdata (Videregående erhvervsøkonomiske analyser) 
Kolding: 8815401 Kvantativ markedsanalyse (Videregående kvantitative analyser)  
Odense: 8812901 Analyse af kvantiative survey data (Videregående kvantitative analyser)
Slagelse: 8821601 Videregående kvantitative analyser.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

URL til Skemaplan