Introduktion til Marketing

Studienævn for HA

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B220027X02, B220027302, B220027502, B220027102, B220027202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B220027X01, B220027301, B220027501, B220027101, B220027201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 19-08-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B220027X01
B220027301
B220027501
B220027101
B220027201

Fagtitel

Introduktion til Marketing

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for HA

Godkendelsesdato

19-08-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Svend Hollensen svend@sam.sdu.dk Business-to-Business Marketing og Supply Chain Management

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Formål og sigte

Marketing er et af de centrale erhvervsøkonomiske fag og danner således sammen med de øvrige centrale erhvervsøkonomiske fag kernen i opbygning af studerendes erhvervsøkonomiske kompetencer. 

Faget kompetenceprofil har eksplicit fokus på at give viden om teorier og metoder, der kan anvendes til at strukturere, beskrive, undersøge og løse marketingproblemer i virksomheden samt teknikker til analyse af data, der kan anvendes til gennemførelse af markedsanalyser og til løsning af marketingrelaterede problemstillinger. Faget skal desuden give færdigheder i at formulere og vurdere teoretiske såvel som praktiske marketingproblemer, opstille og begrunde løsningsmodeller samt formidle disse til fagfæller. De(n) opbyggede viden og færdigheder skal give kompetence til at håndtere og gennemføre aktiviteter relateret til virksomhedens marketing funktion.


Indhold

•Marketings rolle i den moderne virksomhed 
•Markeds- og situationsanalyse samt metoder til analyse af brancher og deres udvikling 
•Indsamling af markedsinformationer fra sekundære databaser/kilder 
•Købsadfærd på B2B markedet 
•Købsadfærd på B2C markedet 
•Markedsorientering, kundeværdi, tilfredshed og loyalitet 
•Segmentering og positionering 
•Branding og brand equity 
•Produktudvikling og -strategi 
•Marketingkanaler og distributionsstrategi 
•Prisfastsættelse og -strategi 
•Promotion- og kommunikationsstrategi 
•Digital marketing 
•Serviceprocessen 
•Planlægning og kontrol 

Målbeskrivelse

Det er læringsmålet for faget, at den studerende i forhold til fagets teorier, modeller, begreber og metoder har: 

Målbeskrivelse - viden

Den studerende kan 
•Argumentere og udvælge hvilke teorier og modeller, der kan bidrage til at belyse og analysere problemstillingen og redegøre for disse. 

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan:
•Gennemføre en analyse af virksomhedens markedsmuligheder/markedstrusler og ud fra denne identificere og afgrænse en konkret praktisk marketingrelateret problemstilling. 
•Afdække hvilke informationer som er nødvendige til analyse af problemstillingen, ved hjælp af de valgte teorier. 
•Tilvejebringe den nødvendige information (i det omfang det er muligt). 
•Analysere problemstillingen ved hjælp af de udvalgte teorier og den tilvejebragte information samt eventuelle nødvendige, eksplicitte antagelser.

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan:
•Fremsætte velargumenterede forslag til handlingsplan, på basis af analysen og herunder argumentere for implementering og kontrol af denne. 
•Foretage budgetovervejelser for den foreslåede handlingsplan. 
•Præsentere analyse og resultat i en rapport, der er velstruktureret, dokumenteret og følger akademiske standarder. 

Litteratur

Hollesen, S. (nyeste udgave). Marketing Management: A relationship approach. Pearson Education.

Udvalgte artikler som oplyses ved semesterstart.

Undervisningsform

Fagets mål søges opnået gennem forelæsninger, selvstudier af videomateriale som supplement til lærebog/artikler samt projektarbejde. Formålet med forelæsningerne er at skabe overblik over faget og kravene til indsats og læringsmål. Lærebog, videoer og vejledning sigter på at skabe forståelse for fagets centrale problemstillinger, teorier og modeller. I projektarbejdet skal den studerende henover semesteret, med udgangspunkt i en udvalgt virksomhed eller markedsorienteret organisation, selvstændigt identificere, afgrænse, analysere og løse en konkret marketingrelateret problemstilling ved anvendelse af fagets teorier og metoder. Projektarbejdet spiller således en central rolle for opnåelse af fagets læringsmål. 

Projektarbejdet støttes af vejledning.
Krav til indhold i den endelige projektrapport vil fremgå af fagets side i ItsLearning.
Projektrapporten udarbejdes individuelt og indleveres i slutningen af semesteret.

Der undervises og vejledes på dansk og/eller engelsk.
Eksamenssproget er altid dansk.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning:
10 forelæsninger á 2 timer i løbet af semestret.
2 forelæsninger á 2 timer fra SDUB, inkl. øvelser.
Individuel vejledning.

Arbejdsbelastning:
Undervisningsaktiviteterne udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde: 
Forelæsninger: 24 timer
Forberedelse: 51 timer
Projektarbejde: 60 timer

I alt: 135 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Juni. 
Omprøve: August.

Studerende, der følger dette fag som supplerende uddannelsesaktivitet efter optagelse på kandidatuddannelsen, skal senest 6 måneder efter studiestart deltage i og bestå eksamen i faget. 

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Projektrapport

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Ikke tidsdefineret forløb.

Omfang

Maksimalt 10 sider.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via "Digital Eksamen"

ECTS-point

5

Uddybende information

Opgaven skal bygge på en selvvalgt problemformulering.

Forud for eksamen udleveres en række spørgsmål, som opgavens valgte problemformulering skal dække.
Indledning og problemformulering skal godkendes af underviser.

Supplerende information vedr. omprøve i samme eksamenstermin:

Omprøve kan finde sted på baggrund af samme selvvalgte marketingproblemformulering, men det er også muligt at indlevere en rapport baseret på et nyt emne. 

EKA

B220027X02
B220027302
B220027502
B220027102
B220027202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 83103x01 Specialfag i Marketing / Esbjerg: 83103101 Kolding: 83103201.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

URL til Skemaplan