Introduktion til Statistik

Studienævn for HA

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B220023X02, B220023302, B220023502, B220023102, B220023202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B220023X01, B220023301, B220023501, B220023101, B220023201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 19-08-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B220023X01
B220023301
B220023501
B220023101
B220023201

Fagtitel

Introduktion til Statistik

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for HA

Godkendelsesdato

19-08-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Nils Karl Sørensen nks@sam.sdu.dk Econometrics and Data Science

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Matematik B.

Formål og sigte

Faget har til formål, at give den studerende viden om statistiske metoder samt færdigheder i at anvende disse til analyse af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Formålet er desuden at give den studerende forståelse af samspillet mellem de statistiske metoder og de økonomiske problemstillinger. Faget giver dermed kvalifikationer, der er nødvendige, for at kunne forstå ræsonnementer og gennemføre analyser i andre fag eksempelvis finansiering, virksomhedens økonomi, analyse af kvatitative surveydata og i forbindelse med udarbejdelse af seminarer og bachelorprojekt.

 Kurset giver den studerende viden om og grundlæggende teknikker til databearbejdning og -præsentation samt færdigheder i at anvende disse på et konkret datamateriale ved hjælp af statistisk beregningsprogrammel. Faget giver desuden viden om, hvordan disse begreber og metoder kan anvendes til brug for analyser af datamateriale med henblik på løsning af økonomiske problemstillinger. De færdigheder, der opnås, finder anvendelse i flere efterfølgende fag. For eksempel kan de danne grundlag for opstilling og test af hypoteser til sammenligning af effekter af eksempelvis en annoncekampagne eller lignende tiltag indenfor marketing, undersøgelser af avisreklamers fordeling i en periode, modellering af porteføljer, undersøgelser af efterspørgslen for turistrejser osv. Der lægges vægt på at bibringe de studerende forståelse af statistiske metoder i samspil med at arbejde med datamateriale ved anvendelse af statistiske beregningsprogrammer.

Indhold

Fagets formål realiseres ved inddragelse af følgende emnekredse:

Beskrivende statistik
•Udvælgelse af stikprøver - simpel tilfældig 
•Central tendens, variation, skævhed og ekstremer

Diskrete og kontinuerte fordelinger
•Herunder Binomial-, Poisson- og Normalfordelingen
•Varians og kovarians af et sæt stokastiske variable.

Konfidensintervaller og hypotesetest vedrørerende
•Middelværdi og varians

Analyse af krydstabeller og goodness-of-fit tests

Ensidig variansanalyse

Simple og multiple metoder i regression

Anvendelse af statistisk programmel til analyse af et datamateriale.

Målbeskrivelse

For at opnå fagets formål, er det læringsmålet, at den studerende skal kunne demonstrere viden om fagets emner og de begreber, der knytter sig hertil samt færdighed i korrekt at udvælge og anvende relevante metoder fra fagets emnekredse til simple (erhvervs)økonomiske problemanalyser ved at kunne:

Målbeskrivelse - viden

- at kunne anvende statistiske metoder og præsentationsteknikker til hyppigt forekommende problemstillinger inden for erhvervs- eller nationaløkonomi

Målbeskrivelse - færdigheder

  • at kunne beskrive, analysere og fortolke et datamateriale vha. statistisk beregningsprogrammel som tilføjelsesprogrammet "dataanalyse" i Excel eller statistikpakken Megastat til Excel
  • at kunne anvende statistiske metoder og analyser til at undersøge problemstillinger i sociologi, økonomi og erhvervsøkonomi ud fra en konkret problemstilling og et konkret datasæt
  • at kunne beskrive relevante dele af datasættet ved anvendelse af deskriptive statistiske tilgange
  • at kunne på baggrund af beskrivelsen opstille of formulere hypoteser om sammenhænge
  • at kunne udvælge og bruge relevante metoder til undersøgelse af hypotesernes holdbarhed
  • at kunne give en relevant fortolkning af de udførte analyser i en tekstbaseret kontekst

Målbeskrivelse - kompetencer

  • at kunne diskutere de valgte statistiske analysemetoders forudsætninger og begrænsninger og herunder at bedømme den valgte statistiske models validitet i forhold til problemstillingen

Litteratur

Bowerman, O'Connell, Orries & Porter "Essentials of Business Statistics", McGraw-Hill, seneste udgave.
(Bogen er specielt fremstillet til SDU og indeholder adgang til statistikprogrammet Megastat)
Supplerende noter

Som supplement anbefales:
Erik M. Bøye, Statistikhjælperen, Guide til brug af lærebøger i statistik. Swismark, seneste udgave.

Undervisningsform

Den studerendes indlæring af viden ved egne studier af litteratur understøttes af forelæsninger, der har til formål at skabe overblik over og sammenhæng i stoffet. Desuden har forelæsningerne til formål at uddybe stoffet i forhold til fremstillingen i litteraturen specielt for så vidt angår vanskelige emner.

Den studerendes læring af færdigheder i at anvende fagets metoder sker gennem eget arbejde med disse i forbindelse med løsning af opgaver i stoffet. Denne læring understøttes af øvelsestimer, hvor de studerende har mulighed for at diskutere problemer i forbindelse med løsning af opgaverne samt for at få feedback på det arbejde, de har lavet.

For at understøtte indlæring af anvendelse af IT til statistisk analyse af data, anvendes IT som en integreret del af undervisningen med udgangspunkt i tilføjelsesprogrammet ”Dataanalyse” til regnearket Excel. Subsidiært kan tilføjelsesprogrammet Megstat eller lignende anvendes.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning:
2 forelæsninger og 2 øvelsestimer i 15 uger.


Arbejdsbelastning:
Den samlede studenterindsats er på 135 timer og forventes anvendt omtrent således:
• Forelæsninger: 30 timer
• Øvelser: 30 timer
• Forberedelse til øvelser og forelæsninger: 50 timer
• Take-home opgave : 25 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Juni.
Omprøve: August.

Studerende, der følger dette fag som supplerende uddannelsesaktivitet efter optagelse på kandidatuddannelsen, skal senest 6 måneder efter studiestart deltage i og bestå eksamen i faget. 

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

48 timers individuel take-home.

Omfang

Ingen begrænsning i opgavens omfang.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres elektronisk via "Digital Eksamen".

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via "Digital Eksamen"

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamen skal demonstrere evnen til at analysere og fortolke et større datasæt. Brugen af IT indgår som et integreret element af løsningen.

EKA

B220023X02
B220023302
B220023502
B220023102
B220023202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 83307x01 / Esbjerg: 83307101 Kolding: 83307201 Suppleringsfag i Statistik.

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

URL til Skemaplan