NAT808: Undervisningspraksis i de naturvidenskabelige fag

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N710000102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N710000101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 25-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Kurset NAT805 Fagdidaktik, fag og fagsamspil i naturvidenskab anbefales kendt.

Formål

Kurset giver de studerende teoretiske og praktiske erfaringer med at designe, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i de naturvidenskabelige fag på et videnskabeligt grundlag. Kurset giver en indføring i undervisningsdesign som et redskab til at integrere fagdidaktisk teori og praksis. 

Deltagelse i en konkret skolepraksis på en ungdomsuddannelse giver de studerende mulighed for at afprøve deres viden om læring og undervisning i praksis. De studerende deltager endvidere i et fælles forløb efter lesson studies formatet, hvor der forinden og efter deltagelse i den konkrete skolepraksis reflekteres over konsekvenserne af de didaktiske valg, der er foretaget i design- og planlægningsfasen.

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

  • redegøre for hvorfor et af den studerende valgt undervisningstema skal indgå i undervisningen, 
  • analysere det naturvidenskabelige indhold i et af den studerende valgt undervisningstema i forhold til begrebsstruktur, relationer til andre områder og forskningsresultater vedrørende elevernes forestillinger og muligheder for forståelse, 
  • redegøre for design, planlægning, gennemførelse og evaluering af en konkret undervisningsaktivitet udført af den studerende, 
  • analysere sammenhængen mellem udførelsen af den konkrete undervisningsaktivitet med elevernes læringsudbytte på baggrund af kollektiv refleksion i lesson studies.

Indhold

  • Design af undervisning på et videnskabeligt grundlag
  • Teoretisk forankring af og systematisk empirisk tilgang til undervisningspraksis
  • Praktikophold på uddannelsesinstitution (SDU har et eksisterende samarbejde med en række fynske gymnasier, men der er også mulighed for selv at finde en praktikplads)
  • Lesson studies som et kollektivt redskab til efterbehandling af undervisningens design, planlægning og udførelse

Litteratur

Meddeles ved kursets start.
Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Januar

Udprøvninger

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i den enkelte studerendes kursusportefølje

EKA

N710000102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Tilladt

ECTS-point

10

Uddybende information

Kursusporteføljen omfatter udover den studerendes egne notater en refleksionsrapport, hvor de konkrete erfaringer fra praktikopholdet og lesson studies analyseres og perspektiveres under inddragelse af didaktisk og pædagogisk litteratur.

Vejledende antal undervisningstimer

106 timer per semester

Undervisningsform

Ekskursion er deltagelse i konkret skolepraksis i en ungdomsuddannelse.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Connie Svabo svabo@imada.sdu.dk LSUL

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Katrine Bergkvist Borch katb@sdu.dk LSUL

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (datalogi)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode