IABB502: Individuel studieaktivitet i biologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N100018102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N100018101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 28-03-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Der skal indsendes en vejlederkontrakt samt problemformulering.
Indsendelse af kontrakten foregår elektronisk via spoc.sdu.dk/form/1305/submit og skal finde sted senest 1 uge efter semesterstart, men det anbefales, at det sker hurtigst muligt efter tilmelding.

Vær opmærksom på, at det ikke vil være muligt at udfylde en blanket efter fristens udløb, da blanketsystemet lukkes. Systemet vil blive genåbnet ved næste undervisningstilmelding, så du kan udfylde blanket til brug for det kommende semester. 

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have kendskab til grundlæggende principper for videnskabelig argumentation of teoridannelse indenfor biologien og have den basale biologiske viden, der er nødvendig for at kunne sætte sig ind i det valgte emne.

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at udføre et mindre forskningsprojekt og at give den studerende detaljeret indblik i et specifikt, selvvalgt biologisk emne. Den studerende får erfaring i at opnå viden indenfor et emneområdet, at identificere og formulere en videnskabelig problemstilling, og at forsøge at løse problemstillingen. Dette bidrager bredt til udviklingen af den studerendes akademiske kvalifikationer.

Kurset bygger oven på den viden og de færdigheder, der er erhvervet i tidligere projektorienterede kurser, og styrker det faglige grundlag for den videre uddannelse generelt og for bachelorprojektet i særdeleshed.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

  • Give kompetence til at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, og til at håndtere udviklingsorienterede situationer.
  • Give færdigheder i at gennemføre eksperimentelle eller teoretiske undersøgelser, forholde sig kritisk til biologiske teorier, samt formulere, vurdere og løse biologiske problemstillinger.
  • Give en viden om og refleksiv forståelse for biologiens videnskabelige teori, eksperimentelle metoder og aktuelle forskningsemner, og om disses anvendelse i diskussionen af biologiske problemstillinger.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

  • Skabe overblik over videnskabelige principper og metoder indenfor det valgte emneområde
  • Forholde sig analytisk og evaluere egne videnskabelige resultater i lyset af den tidligere forskning indenfor området
  • Foreslå retninger for den videre forskning
  • Formulere sig videnskabeligt

Indhold

Kursets faglige indhold afhænger af det valgte emne, der kan ligge indenfor et hvilket som helst biologisk område.

Litteratur

Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Mundtlig eksamen afholdes i eksamensperioderne januar og juni.

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N100018102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Vejledende antal undervisningstimer

5 vejledningstimer i alt

Undervisningsform

Den studerende skal udvikle den individuelle studieaktivitet sammen med en vejleder fra lærerstaben på Biologisk Institut. Det er den studerendes eget ansvar at finde en vejleder og få projektkontrakten godkendt af vejleder og studieudvalg.

Herefter arbejder den studerende selvstændigt under vejledning. 5 ects svarer til ca. 125 arbejdstimer. Der kan påregnes mindst 1 times vejledning pr. ECTS.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Bo Thamdrup bot@biology.sdu.dk Biologisk Institut, Nordcee

Skemaoplysninger

25
Monday
20-06-2022
Tuesday
21-06-2022
Wednesday
22-06-2022
Thursday
23-06-2022
Friday
24-06-2022
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Anbefalede studieforløb

Profil Program Semester Periode