KE506: Syntese

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N530004112, N530004102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N530004101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 12-05-2020


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Kurset er placeret i august måned.

Vedr. deltagerbegrænsning:
Dette kursus har en deltagerbegrænsning på 36 pladser. Kemistuderende, som har kurset obligatorisk, er garanteret en plads. 
Hvis der er ledige pladser og flere tilmeldte, prioriteres de rettidigt tilmeldte efter nedenstående principper (metode 3):
 1. Kandidatstuderende i medicinalkemi.
 2. Studerende, der har bestået kurset KE505.

Der oprettes evt. en venteliste.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at 

 • have et kendskab til grundlæggende almen og systematisk organisk kemi herunder organiske molekylers struktur og reaktioner
 • kunne anvende organiske reaktionsmekanismer
 • have praktisk erfaring med laboratoriearbejde herunder indledende organisk syntese og almen laboratoriesikkerhed i et synteselaboratorium

Deltagerbegrænsning

36

Formål

Formålet med kurset er at give de studerende en detaljeret indsigt i de enhedsoperationer der bruges i et synteselaboratorium. Målsætningen for kurset er således at bibringe de studerende et praktisk grundlag for udførelse af et bachelorprojekt indenfor syntetisk kemi og for videregående studier.

Kurset bygger først og fremmest på de kompetencer, der er erhvervet i andetårskurset KE505 eller tilsvarende med en systematisk gennemgang af organisk kemi. Kurset er baseret på, at de studerende er på tredje eller fjerde studieår af en uddannelse indenfor kemi, nanobioscience, farmaci eller kemiteknik, således at de kan relatere kurset til andre fagdiscipliner indenfor kemi, f.eks. spektroskopi, teknisk kemi, fysisk kemi eller uorganisk kemi.

I forhold til uddannelsernes kompetenceprofiler har kurset særligt fokus på at udvide og forbedre det eksperimentelle grundlag for praktisk udførsel af kemisk syntese herunder håndtering af de sikkerhedsmæssige aspekter i et organisk synteselaboratorium.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • relatere teoretisk viden om organiske reaktioner og reaktionsmekanismer til praktisk udførelse af organisk syntese
 • udføre synteser efter forskrift
 • udføre begrænsede fler-trins synteser
 • udføre synteser under inert atmosfære
 • beskrive og udføre forskellige oprensningsteknikker
 • bestemme renheden af de fremstillede forbindelser ved hjælp af analytiske og spektroskopiske metoder
 • foretage litteratursøgning i Reaxys
 • redegør for og anvende sikkerhedsmæssig korrekt adfærd i et synteselaboratorium

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Gennemgang af forholdsregler mod ulykker i laboratoriet
 • Sikkerhedsmæssig korrekt adfærd i et synteselaboratorium
 • Litteratursøgning i Reaxys
 • Planlægning af syntesearbejde
 • Gennemgang af enhedsoperationer i et synteselaboratorium
 • Fremstilling af udvalgte organiske og uorganiske forbindelser
 • Gennemgang af forholdsregler mod ulykker i laboratoriet

Litteratur

Mikael Begtrup, Jan Becher og Mogens Brøndsted: Håndbog i organisk synteseteknik, Gyldendal, 2011.
Jan O. Jeppesen, Stinne W. Hansen, Steffen Bähring, Niels Svenstrup & Jesper Lau: Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet, 2010.Se Itsl
earning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

August

Udprøvninger

Deltagelse i laboratorieøvelser

EKA

N530004112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

0

Uddybende information

Deltagelse i laboratorieøvelser og samlet godkendelse af obligatoriske rapporter og rapportskemaer med teoretiske spørgsmål.
Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)


Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

September

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N530004101, KE506: Syntese

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N530004102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

5

Uddybende information

Ved eksamen skal den studerende præsentere et PowerPoint foredrag.
Reeksamen afvikles umiddelbart efter kursets afslutning.

Vejledende antal undervisningstimer

48 timer per semester

Undervisningsform

I studiefasen forventes de studerende at arbejde med selvstudium af lærebogen og eksempler heri. Derudover indgår laboratorierapporter og rapportskemaer som centrale elementer i studiefasen, og de studerende kan forvente feedback fra en underviser på begge dele. De studerende forventes også at bruge en del af studiefasen på at samle op på træningsfasens indhold samt at reservere en mindre del til repetition op til den mundtlige eksamen

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Jan Oskar Jeppesen joj@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Anbefalede studieforløb

Profil Program Semester Periode
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i kemi | Odense 5 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i kemi | Odense 5 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 5 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 5 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2022 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 5 E21
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 5 E22
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 5 E20
Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
Ikke længere gældende pr. BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
Ikke længere gældende pr. BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
Ikke længere gældende pr. BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E21