Introduktion til Regnskab, Intern del

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B220019X02, B220019302, B220019502, B220019102, B220019202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B220019X01, B220019301, B220019501, B220019101, B220019201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 18-03-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B220019X01
B220019301
B220019501
B220019101
B220019201

Fagtitel

Introduktion til Regnskab, Intern del

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

18-03-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Hans Frimor haf@sam.sdu.dk Accounting (ACCT)

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Faget bygger primært videre på faget Mikroøkonomi. Derfor forudsættes et rimeligt kendskab til dette fags emner.

Formål og sigte

Enhver organisation har brug for viden om de økonomiske konsekvenser af de beslutninger, der træffes. Det økonomiske billede af organisatoriske enheder, forretningsområder og virksomheden som helhed er en central del af den information, der indgår når der træffes forretningsmæssige dispositioner. 

For at kunne anvende denne information og bidrage til dens tilvejebringelse i forskellige situationer skal den studerende kende de centrale principper, modeller og metoder, der anvendes i opbygningen af en virksomheds regnskabssystem. Internt regnskab omfatter analyser til internt brug i virksomheden.. 

Undervisningen i fagområdet internt regnskab skal give den studerende viden og kompetencer til at indgå i regnskabs- eller økonomifunktionen i en virksomhed, samt til på et kvalificeret grundlag at deltage i centrale beslutninger som involverer økonomisk information andre steder i virksomheden.

Indhold

Fagets fokus er rettet mod det interne regnskab (økonomistyring). 

Centrale emner er:
•Omkostningsopgørelser for produkter og organisatoriske enheder, 
•Planlægnings- og budgetteringsmetoder, og 
•Budgetopfølgning og indsatsevaluering i relation til det interne regnskab.

Målbeskrivelse - viden

For at opnå fagets formål er det målet at de studerende: 
Demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at:

•Identificere, beskrive og vurdere alternative regnskabsmetoder, der vil kunne anvendes i konkrete situationer, herunder inddrage overvejelser omkring relevans og pålidelighed samt incitamenteffekter.  
•Sammenfatte og beskrive anvendte begreber og definitioner,  
•Forklare og relatere begreber og definitioner i forhold til økonomiske beslutningsproblemer,  
•Relatere det interne regnskabs formål og grundbegreber til de metoder og procedurer, der anvendes i regnskabssystemet.  

Målbeskrivelse - færdigheder

Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at: 
•Anvende simple metoder til opgørelse af produktomkostninger, vareforbrug og værdi af varebeholdninger i ordre- og procesregnskaber samt andre almindelige regnskabssystemer, bl.a. Activity Based Costing systemer.  
•Udarbejde såvel grundbudgetter som fleksible budgetter for en given periode på grundlag af kendte antagelser om ressourceforbrug og politikker.  
•Beregne og analysere afvigelser mellem faktiske og budgetterede omkostninger for en given periode.  
•Anvende økonomiopgørelser til beslutninger om priser, produktmix, processer og aktiviteter.  

Målbeskrivelse - kompetencer

Demonstrerer kompetence, således at de er i stand til at: 
•Vælge et hensigtsmæssigt regnskabssystem for en virksomhed på grundlag af kendte karakteristika ved virksomheden. 
•Anvende økonomiopgørelser til intern styring af virksomheden som en decentral organisation, herunder bl.a. budgettering, motivation, kontrol og præstationsvurdering.  

Litteratur

Eksempler: 
I faget kan der eventuelt tages udgangspunkt i følgende litteratur: 
•John Christensen, Ole Christensen, Steffen Jørgensen og Mogens Nielsen: Omkostningsteori og regnskab, nyeste udgave, Syddansk Universitetsforlag. 
• Horngren’s Cost Accounting – a managerial emphasis, Srikant M. Datar and Madhav V. Rajan, Pearso Prentice Hall. Kan være specialudgave til SDU.

Undervisningsform

For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen således, at underviseren i forelæsningstimerne gennemgår udvalgte dele af fagets pensum. Herudover stilles videomateriale til rådighed som supplement til lærebog/artikler. Dele af undervisningen kan foregå på engelsk.

Formålet med forelæsningerne er at skabe overblik over faget og kravene til indsats og læringsmål. Lærebog og videomateriale sigter på at skabe forståelse for fagets centrale problemstillinger, teorier og modeller. Til hver øvelsestime/undervisning på mindre hold forbereder de studerende, gerne i grupper, løsning af opgaver som relaterer sig til det gennemgåede stof. 

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning:
I alt 44 KT fordelt som følger: 2 forelæsningstimer ugentlig i 15 uger, samt 2 øvelsestimer hver anden uge – i alt 7 gange, alternativt 1 øvelsestime pr. uge.

Arbejdsbelastning:
Forelæsninger: 30 timer. 
Forberedelse til forelæsninger: 43 timer. 
Øvelsestimer: 14 timer.
Forberedelse af øvelsestimer: 22,5 timer
Forberedelse til eksamen 23,5 timer. 
Gennemførelse af eksamen: 2 timer.
Total: 135 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar.

Hvis kurset tages som supplerende efter studiestart på cand.merc. skal den studerende deltage i og bestå prøve i faget senest 6 måneder efter studiestart. Der er to forsøg til at bestå prøven: Ordinær prøve og omprøven i samme eksamenstermin.

For studerende der taget faget som valgfag er der 3 prøveforsøg til at bestå faget. 3. prøveforsøg udbydes i næstkommende ordinære prøvetermin.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

2 timer skriftlig eksamen.

Omfang

Ingen begrænsning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Se dog nedenstående undtagelser og begrænsninger:

Internettet må udelukkende anvendes til at tilgå digital eksamen for at få adgang til at downloade eksamensopgaven, den udleverede Excel skabelon samt til aflevering af besvarelsen. 
Herudover må internettet ikke anvendes under prøven.

Det er kun tilladt at arbejde i Word eller den udleverede Excel skabelon. Besvarelsen skal afleveres som PDF af enten Word og/eller Excel skabelonen.
Besvarelsen bliver afvist og dermed ikke bedømt, hvis den ikke er afleveret som PDF. 

Der må medbringes lommeregner. Det er ikke tilladt at medbringe og/eller anvende Ipads/tables/smartphones.

Det er ikke tilladt at kommunikere med andre. 

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres fysisk i eksamenslokalet og digitalt via "Digital Eksamen".

Indlevering af besvarelse

Der kan alene afleveres digitalt via "Digital Eksamen".

ECTS-point

5

Uddybende information

Prøven tester stikprøvevis den studerendes målopfyldelse indenfor efterårets pensum.

EKA

B220019X02
B220019302
B220019502
B220019102
B220019202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag udbudt:
Kolding 9362401 Specialfag i internt regnskab
Andre campusser Suppleringsfag med varierende titel i Regnskab, Intern del.

Det må forventes, at op til 25 % af undervisningen i faget kan foregå på engelsk. Eksamen afvikles på dansk. Der henvises i øvrigt til gældende fagbeskrivelse samt fagets læseplan.

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Doris Tranberg Jørgensen dtj@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Odense
Iver Poulsen iverpov@sam.sdu.dk Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi (00) Esbjerg

URL til Skemaplan