Introduktion til Mikroøkonomi

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B220031X12, B220031X02, B220031312, B220031512, B220031112, B220031212, B220031302, B220031502, B220031102, B220031202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B220031X01, B220031301, B220031501, B220031101, B220031201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 18-03-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B220031X01
B220031301
B220031501
B220031101
B220031201

Fagtitel

Introduktion til Mikroøkonomi

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

18-03-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Birgitte Sloth bsl@sam.sdu.dk Microeconomics

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Matematik B
Engelsk B

Formål og sigte

Faget har til formål at give de studerende en grundlæggende viden om centrale mikroøkonomiske begreber, principper og metoder set fra virksomhedens perspektiv. Der sigtes mod, at de studerende får en analytisk forståelse af virksomhedens grundlæggende beslutninger vedrørende maksimering af profit og optimering af produktion i en markedsøkonomi med nyttemaksimerende forbrugere. Faget giver dermed de studerende forudsætninger for at analysere simple erhvervsøkonomiske problemstillinger og danner desuden det teoretiske grundlag for flere videregående erhvervsøkonomiske fag. Faget forudsætter viden og færdigheder svarende til matematikindholdet af kurset Matematik og Statistik.

Indhold

Faget fokuserer på markeder karakteriseret ved fuldkommen konkurrence
- Markedsligevægt under fuldkommen konkurrence
- Forbrugerteori. Nyttemaksimering for den rationelle forbruger
- Efterspørgsel (individuel, marked)
- Produktions- og omkostningsteori. Optimering
- Udbud (individuel, marked, kort og langt sigt)
- Introduktion til efficiens, forbruger- og producentoverskud

Målbeskrivelse - viden

Generelle mål:
- Redegøre for begreber og definitioner inden for kursets emneområde.
- Forklare og relatere disse begreber og definitioner til økonomiske problemstillinger,
- Forklare og diskutere betydningen af de antagelser der ligger bag modellerne.


Specifikke mål:
- Beskrive og analysere prisdannelsen på et marked med fuldkommen konkurrence, herunder analysere efterspørgselskurven og udbudskurven og betydningen af forskellige elasticiteter.
- Beskrive samt analysere hvordan beskatning påvirker prisdannelse og velfærd.
- Beskrive og analysere forbrugerens beslutning og velfærd, og betydningen af priser og indkomst.
- Beskrive og analysere en profitmaksimerende producents beslutninger og profit, herunder betydningen af priser og teknologiske forhold for virksomhedens omkostninger og produktion på kort og langt sigt.

Målbeskrivelse - færdigheder

- Beskrive og analysere økonomiske sammenhænge grafisk og matematisk
- Benytte matematisk analyse (differentialregning, optimering, Lagrange) til numerisk og parametrisk analyse af konkrete modeller.
- Analysere konkrete økonomiske modeller matematisk, og kunne foretage konsekvensberegninger i konkrete modeller.
- Udvælge relevante modeller til analyse af konkrete eksemplariske markeder og beslutninger, og identificere begrænsninger i en sådan analyse. 

Målbeskrivelse - kompetencer

Anvende grafisk og matematisk modellering af virksomheder og markeder i erhvervsøkonomiske sammenhænge, herunder kunne reflektere over muligheder og begrænsninger herved.

Litteratur

Baseres på en lærebog, fx Perloff J.M.: Microeconomics with MyEconLab, Global Edition 8/E (inklusive adgangskode til MyEconlab).

Undervisningsform

Den studerende forventes at indlære viden om fagets emner gennem selvstændige studier af litteratur. Disse studier understøttes af forelæsninger i fagets emner. Forelæsningerne har dels til formål at giver overblik over og sammenhæng i stoffet og dels at hjælpe til forståelsen af komplicerede emner.

De færdigheder, der skal opnås i faget lærer den studerende gennem selvstændigt arbejde med opgaveløsning efter en plan, der udleveres i forbindelse med kurset. Arbejdet kan ske alene eller i studiegrupper. Den studerendes støttes ved øvelsestimer, hvor løsningsmetoder til de stillede opgaver gennemgås og diskuteres ud fra de studerendes egne forslag til løsningsmetoder.

Herudover har den studerende løbende mulighed for at løse individuelle øvelsesopgaver i systemet MyEconLab, der er knyttet til kursets lærebog.
Disse opgaver har til formål at give den studerende mulighed for i løbet af kurset at få testet sin viden og tilegnede færdigheder samt at synliggøre vigtigheden af at arbejde med faget undervejs.

Endelig skal den studerende deltage i en prøveeksamen, der afholdes midtvejs i semesteret, hvor feedback på opgaven gives som peer-feedback via peergrade.io.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning:
To forelæsningstimer og en øvelsestime pr. uge.
Forelæsninger: 28 timer.
Øvelser: 19 timer

Arbejdsbelastning:

Den samlede studenterindsats på ca. 135 timer forventes anvendt omtrent således:
Forelæsninger: 28 timer.
Øvelser: 19 timer.
Forberedelse til forelæsninger/pensumlæsning: 38 timer.
Forberedelse til øvelser: 31 timer.
5 sæt opgaver: 15 timer.
Prøveeksamen og peer-feedback: 2 timer
Prøve: 2 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær henholdsvis omprøve afvikles:

Peer-feedback del 1: 1. forsøg afvikles i løbet af 1. semester med omprøve i løbet af 1. semester.

Skriftlig prøve del 1: Ordinær prøve i januar med omprøve i februar.

Følges faget som supplerende uddannelsesaktivitet efter optagelse på kandidatuddannelsen (cand.merc. eller cand.merc.aud.) 

Studerende, der følger dette fag som supplerende uddannelsesaktivitet efter optagelse på kandidatuddannelsen, skal senest 6 måneder efter studiestart deltage i og bestå eksamen i faget. Der er 2 prøveforsøg, ordinær eksamen i januar og omprøve i februar.

Studerende, der følger dette som valgfag på en bacheloruddannelse:

3. prøveforsøg afvikles i august.

Udprøvninger

Peer-feedback del 1

Navn

Peer-feedback del 1

Prøveform

Obligatorisk opgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Prøveeksamen varer 1 time.
Der gives en tidsfrist på op til 5 dage til udarbejdelse af peer-feedback.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Udlevering af opgave

Digital udlevering via "Digital eksamen".

Indlevering af besvarelse

Prøveeksamen uploades via peergrade.io, hvor feedback også gives. 

ECTS-point

1

Uddybende information

Obligatorisk prøveeksamen med peer-feedback.

EKA

B220031X12
B220031312
B220031512
B220031112
B220031212

Skriftlig prøve del 1

Navn

Skriftlig prøve del 1

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

2 timer.

Omfang

Ingen begrænsning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre.

Udlevering af opgave

Digital udlevering via "Digital Eksamen".

Indlevering af besvarelse

Der kan alene afleveres digitalt via "Digital eksamen".

ECTS-point

4

Uddybende information

Skriftlig prøve del 1 tester de emner og mål der gennemgås i efterårssemestret (del 1).

EKA

B220031X02
B220031302
B220031502
B220031102
B220031202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med de tidligere fag:
83305x01 / Esbjerg: 83305101 Kolding: 83305201 Suppleringsfag i Mikroøkonomi  og
B220009X01 med bykoderne - B220009301 + B220009101 + B220009201.

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Birgitte Sloth bsl@sam.sdu.dk Microeconomics Odense
Birgitte Sloth bsl@sam.sdu.dk Microeconomics Slagelse
Lars Brian Bach lbach@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Kolding
Sibilla Di Guida sidg@sam.sdu.dk Microeconomics Slagelse

URL til Skemaplan