NAT817: Mundtlig formidling for naturvidenskab

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N710016112, N710016102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N710016101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 04-02-2022


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

(Kurset svarer til det tidligere kursus BB847)

Deltagelse i kurset er forbundet med en egenbetaling for studerende på 420 kr. Betaling vil blive opkrævet et par uger før første del af felturen.
Kurset indgår som obligatorisk i det konstituerende modul i biologiformidling. Kurset er valgfrit for øvrige biologi- og naturvidenskabsstuderende.

Deltagerbegrænsning
Kurset har deltagerbegrænsning. Der lægges vægt på følgende kriterier i nedenstående rækkefølge ved tildelingen af pladser:

 1. Studerende, der har optjent flest ECTS på kandidatuddannelsen har første prioritet
 2. Studerende, der er optaget betinget på kandidatuddannelsen har hernæst prioritet
 3. Studerende, der følger kandidatkurser samtidig med deres bacheloruddannelse (dispensation til 30 ECTS kandidatkurser) har herefter prioritet
 4. Bachelorstuderende

Hvis der er pointmæssigt ligestillede blandt studerende i gruppe 1 til 4, trækkes der lod.

Fagmiljøerne på Det Naturvidenskabelige Fakultet forestår prioriteringen, og der oprettes en venteliste. Studerende, der ikke optages på kurset, men kommer på venteliste, får besked fra fakultetet. Ventelisten overføres ikke til det efterfølgende år.
Det er væsentligt at møde op til første kursusdag eller underrette underviseren, da der er venteliste på kurset.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Den studerende forventes at være på et niveau svarende til en bachelorgrad i Naturvidenskab.

Deltagerbegrænsning

30

Formål

Det er kursets mål at forbedre den studerendes mundtlige formidlingsevne og at afdække den studerendes personlige formidlingsprofil i forskellige situationer – online såvel som live - således at han eller hun står bedre rustet til offentlig foredragsvirksomhed, undervisning og formidling. Kurset er relevant for formidling f.eks. af specialeprojektet og i andre sammenhænge.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til indsigt i egne formidlingsevner
 • Give færdigheder i mundtlig formidling og undervisning i forskellige rum og situationer, både live og online.
 • Give viden om mundtlig formidling.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Strukturere et mundtligt oplæg som en fortælling, der begejstrer og engagerer tilhøreren
 • Formidle forskningsbaseret viden for kollegaer og offentligheden på en engagerende facon og med størst mulig faglighed. 
 • Formidle i forskellige situationer og rum, såvel live som online
 • Redegøre for betydningen af kropssprog, stemmeføring, rum og tekniske hjælpemidler i en mundtlig formidlingssituation.
 • Blive bedre til at håndtere nervøsitet i mødet med større forsamlinger, såvel live som online

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Den gode videnskabelige fortælling
 • Powerpoint og andre præsentationsredskaber
 • Krop, rum og stemmebrug
 • Struktur og didaktik

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår/Forår

Udprøvninger

Fremmøde og aktiv deltagelse

EKA

N710016112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Minimum 80% fremmøde og aktiv deltagelse.De studerende skal forberede 4 oplæg af vekslende længde, samt en række oplæg, der laves på selve kurset.
Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a).

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Januar/Juni

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N710016101, NAT817: Mundtlig formidling for naturvidenskab

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N710016102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamen er en 5-10 minutters mundtlig fremlæggelse og afholdes online.
Reeksamen i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

50 timer per semester

Undervisningsform

Undervisningen har fokus på den enkeltes udvikling indenfor mundtlig formidling. Der vil blive præsenteret en række indgangsvinkler og teorier, men der er ikke tale om et fast pensum, som man så bliver testet i, til eksamen.
Undervisningen veksler mellem teori, præsenteret af underviseren – praksisøvelser – og endelig forberedte oplæg fra de studerende, som de så får respons på. Læringen sker både, når den studerende holder sine egne oplæg, samt når de giver respons på hinandens oplæg.

Det er vigtigt at pointere, at de studerende kommer ud med vidt forskellige resultater, der gør dem i stand til, hver især, at formidle bedst muligt inden for mundtlig formidling.

Aktiviteter i studiefasen:

 • Forberedelse af oplæg.
 • Konstruktiv kritik af egne og andres oplæg.
 • Mundtlig formidling i forskellige rum og situationer, såvel live som online.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Christian Eiming christianeiming@biology.sdu.dk Institutsekretariat
Connie Svabo svabo@imada.sdu.dk LSUL

Skemaoplysninger

Odense
Vis fuldt skema (start E23)
Vis fuldt skema (start F24)

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode