Turn around

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B870008X02, B870008302, B870008502, B870008802, B870008902, B870008102, B870008202
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: HD

Fagnummer: B870008X01, B870008301, B870008501, B870008801, B870008901, B870008101, B870008201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 15-03-2022


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B870008X01
B870008301
B870008501
B870008801
B870008901
B870008101
B870008201

Fagtitel

Turn around

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

15-03-2022

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Lars Meldgaard larsm@sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding

Niveau

HD

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Adgangskrav til HD 2. del skal være opfyldt.

Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsning.

Formål og sigte

Mange virksomheder vil på et tidspunkt komme i en krisesituation. Krisen kan have sammenhæng med virksomhedens livscyklus, men kan også skyldes enkeltstående begivenheder, som f.eks. en stor kundes konkurs. Kriseramte, fallerede og konkursramte virksomheder koster dyrt for den enkelte og for samfundet.


De studerende opnår viden om metoder og processer i en Turn Around. Ved at anvende de rigtige metoder ved en Turn Around forbedres mulighederne væsentligt for at videreføre levedygtige virksomheder, da Turn Around er processen for omstillingen af en kriseramt virksomhed til en levedygtig, fortsættende virksomhed. Faget giver færdigheder til anvendelse af metoder og strategier der fremmer processen.

Faserne krise, erkendelse, start på Turn Around og overlevelse/afvikling vil afspejle strukturen i faget hvor konkrete og aktuelle virksomheder vil blive anvendt som gennemgående cases, gør at faget bliver overskueligt og meget praksisorienteret. Fagets sigte er ikke rettet mod skatte -, insolvens- og konkursretlige forhold, men de vil dog kort blive berørt.

Indhold

Strategier for Turn Around
•Reorganisering af ledelsen og organisation/kultur
•Omkostningsstyring  
•Restrukturering af aktiver
•Produkt- og markedsstrategi
•Repositionering - langsigtede strategier
•Erkendelse - Demise curve

Kan virksomheden reddes?
•Symptomer
•Den økonomiske situation
•Krisens underliggende årsager

Krisestabilisering
•Likviditetsstyring
•Omkostningsreduktioner
•Ledelsesprocesser

Ledelse og organisation
•hvem skal lede Turn Around forløbet
•hvad er Turn Around ledelsens opgaver
•Kotters 8-trinsmodel

Strategisk fokus

Grundlaget for den fremtidige virksomhed

Begrænsede ressourcer fordre en enkelt og let implementerbar strategi

Økonomistyring
•Budgetter
•Binding af cash flow og cash flow generering

Målbeskrivelse

Efter at have deltaget i undervisningsaktiviteten i Turn Around skal den studerende:

Målbeskrivelse - viden

Have viden om:
•Turn Auround prosessen og have færdigheder til selvstændigt kunne opstarte og foretage denne
•Strategier og metoder for en Turn Around

Målbeskrivelse - færdigheder

Have færdigheder til at:
•Foretage en regnskabsanalyse med fokus på benchmarking, faresignaler og årsager til krisen
•Foretage en modregnet balance for at vurdere hvorledes situationen er såfremt Turn Around ikke lykkes
•Vurdere forandringsprocessens konsekvenser for ledelsen, medarbejderne og kulturen med fokus på den gode kommunikation

Målbeskrivelse - kompetencer

Have kompetencer til at:
•Udarbejde en implementeringsplan for en Turn Around
•Deltage i ledelsesprocessen af en Turn Around

Litteratur

Carter Pate og Harlan Platt: The Phoenix Effect, ISBN nr. 0-471-06262-6
Jesper Bo Winther m.fl , PwC: Aktiv ledelse i en krisetid, PricewaterhouseCoopers, 2009, ISBN nr. 87-989902-0-9 (forefindes også som pdf)
"I spidsen for forandringer"s. 41-118 John P. Kotter, ISBN 8778807093, Forlaget Peter Asschenfeldts nye forlag, 1 udgave.

Undervisningsform

Undervisningen vil være en kombination af forelæsninger, dialogundervisning samt cases (gruppearbejde). Det bestræbes at flg. Gæsteundervisere inddrages: Statsautoriseret revisor Jesper Bo Winther, PwC Udviklingskonsulent Heidi Nørby-Jæger.

På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.

Arbejdsbelastning

Den studerende forventes at benytte ca. 100 arbejdstimer på forberedelse til og deltagelse i undervisningen samt ca. 35 timer på gennemførelse af den afsluttende eksamensaktivitet.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær eksamen: Januar.
Re-eksamen: Februar/marts.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve med forberedelse

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Forberedelse

40 minutter.

Varighed

20 minutter incl. votering og karaktergivning.

Hjælpemidler

Til forberedelsen må medbringes alle hjælpemidler (bøger, noter, pc, etc.) - dog ikke telefon.

Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.

ECTS-point

5

Uddybende information

Deltagelse i re-eksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin.

EKA

B870008X02
B870008302
B870008502
B870008802
B870008902
B870008102
B870008202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Turn around, 8067201.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester