Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform

SemesterFagets navnSammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveformMålbeskrivelse - videnMålbeskrivelse - færdighederMålbeskrivelse - kompetencerUndervisnings- og arbejdsformer samt feedbackPrøveform
1Signalanalyse

Sammenhæng: For at bibringe den studerende den nødvendige viden, har undervisningen et stort fokus på løsning af opgaver. Eksamen afspejler undervisningen, hvorfor denne er opgavebaseret. 

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne/have viden om:

 • Analoge og digitale signaler
 • Kvantisering, samling og aliasing
 • Digitale filtre og filterdesign
 • Systemer med og uden hukommelse
 • LTI-systemer
 • Frekvensrespons 
 • Fouriertransformation
 • Spektralanalyse
 • Impulsrespons og overføringsfunktioner
 • Lineær signalbehandling og analyse af lineære systemer

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne: 

 • bruge PC-baserede signalanalyseprogrammer, herunder MATLAB
 • bruge signalanalyse i praksis ved analyse og syntese af digitale signaler

Ved fagets afslutning, skal den studerende: 

 • med udgangspunkt i viden og færdigheder kunne arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med signalanalytiske problemstillinger

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Forelæsninger, opgaverregning, øvelser, selvstændige studier.

Følgende feedback-former kan forekomme på faget: Pensum samt alle opgaver og øvelser gennemgås på holdet, hvor de studerende har mulighed for at stille spørgsmål. Spørgsmål - hvad enten de vedrører pensum, opgaver eller øvelser - vil blive besvaret på holdet. I tilfælde af at spørgsmål leder til ekstra materiale vil det blive lagt på itslearning som supplerent til de særligt interesserede. Spørgsmål som modtages per mail besvares per mail. Hvis svarene vil kunne have interesse for hele holdet, vil de blive formidlet enten ved den følgende undervisningsgang eller via itslearning. Som opfølgning på eksamen er der mulighed for individuel feedback.

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Skriftlig stedprøve
1Videnskabelig metode og analyse i audiologi

Sammenhæng: Undervisnings- og arbejdsformer er tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne/have viden om:
 • forskellige type design indenfor den kvantitative, kvalitative og mixed-metode forskning
 • forskellige data indsamlingsmetoder, herunder spørgeskema og interviews
 • central videnskabelige begreber indenfor forskning, bl.a., validitet og reliabilitet
 • statistiske kernebegreber og basale statistiske hypotesetests
 • simpel og multipel lineær regression og dens anvendelse i forbindelse med forskellige kvantitative studiedesign
 • enkelte alternative eller videregående statistiske analysemetoder, fx ikke-parametriske metoder eller generaliserede regressionsmodeller  

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • redegøre for relevante metodologiers erkendelsesinteresser
 • anvende grundlæggende videnskabsteoretisk terminologi med sikkerhed
 • udvælge og anvende relevante redskaber til videnskabelige undersøgelser, herunder statistiske værktøjer, transskription, mm. og tolke tilhørende resultater
 • klassificere og forklare undersøgelsesmetoder som er relevante for det logopædiske og/eller audiologiske forsknings- og behandlingsfelt
 • kritisk referere og vurdere forskningsresultater (typisk i form af forskningsartikler og/eller -rapporter)
 • diskutere forskningsresultaters implikationer for behandlingspraksis
 • evaluere betydningen af forskellige metoder for dataindsamling i forskningsprojekter, behandlingspraksis (herunder anvendelse af tests) og/eller udviklingsprojekter
 • formulere et projekt (en empirisk undersøgelse eller et udviklingsprojekt) med udgangspunkt i eksisterende forsknings- eller udviklingsprojekter 

Ved fagets afslutning, skal den studerende:

 • med udgangspunkt i viden og færdigheder kunne arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med videnskabelig metode og analyse 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Forelæsninger, øvelser, gruppearbejde, oplæg, opgaveløsning, e-læring, selvstændige studier.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum:

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede.
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede.
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter.
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede.
Deltagelse
1Børneaudiologi

Sammenhæng:
Forelæsninger, eksaminatorier, gruppearbejde, laboratorieøvelser, selvstændige studierIndividuel bunden skriftlig prøve. Selvstændig kunne vurdere og udrede børn med mistanke om høretab samt behandle relevant, som skal kunne præsenteres i en skriftlig prøve

Ved fagets afslutning skal den studerende:

 • have teoretisk kendskab til de hyppigste årsager til høretab hos nyfødte og andre børn
 • have teoretisk kendskab til de audiologiske målemetoder, der anvendes til nyfødte og andre børn
 • have teoretisk viden om de metoder og rationaler, der anvendes til høreapparatvalg og -tilpasning til nyfødte og andre børn
 • have teoretisk kendskab til målemetoder, der anvendes til evaluering af høreapparatbehandling

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • vurdere måleresultaterne fra undersøgelser af nyfødtes og andre børns hørelse mhp. indikation for behandling
 • planlægge behandlingsforløb og follow up forløb

Ved fagets afslutning, skal den studerende:

 • med udgangspunkt i viden og færdigheder kunne arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med audiologiske problemstillinger vedrørende nyfødte og andre børn

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Forelæsninger, eksaminatorier, gruppearbejde, laboratorieøvelser, selvstændige studier.

Følgende feedback-former kan forekomme på faget: Feedback kommer løbende under forelæsninger, og relevante problemstillinger vil blive diskuteret og løst. Som opfølgning på eksamen er der mulighed for individuel feedback. 

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Skriftlig stedprøve
1Avanceret høreapparatteknik

Sammenhæng:
Gennem forelæsninger formidles der teoretisk viden, som fordybes i selvstudier og praktiske øvelser 

Ved fagets afslutning skal den studerende have viden om:
 • systemarkitekturen i moderne høreapparatsystemer
 • detaljeret signalbehandlingen i akustiske høreapparater og cochlear implantater
 • andre høresystemer såsom benforankrede høreapparater, mellemøre implantater og bimodale tilpasninger
 • aktuelle udviklinger i hvordan (elektro-)fysiologiske signaler kan bruges i forhold til høreapparatbehandling og -tilpasning
 • aktuelle udviklinger inden for teleaudiologi og ’connected hearing healthcare’
Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:
 • redegøre for de tekniske principper bag forskellige typer af aktuelle høresystemer
 • redegøre for hvordan disse principper er ved at ændre sig som konsekvens af videnskabelige og teknologiske udviklinger
 • arbejde med MATLAB i forbindelse med relevante audiologiske problemstillinger
Ved fagets afslutning, skal den studerende:
 • med udgangspunkt i viden og færdigheder kunne arbejde selvstændigt, struktureret, målrettet samt på et videregående niveau med problemstillinger vedrørende avanceret høreapparatteknik

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Forelæsninger og øvelser i små grupper.

Følgende feedback-former kan forekomme på faget: 

 • spørgsmål og problemer i forelæsningerne og øvelserne
 • de afleverede MATLAB-øvelser og MATLAB-testen

Som opfølgning på eksamen er der mulighed for individuel feedback. 

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Mundtlig prøve
1Avanceret høreapparatteknik

Sammenhæng:
Gennem forelæsninger formidles der teoretisk viden, som fordybes i selvstudier og praktiske øvelser 

Ved fagets afslutning skal den studerende have viden om:
 • systemarkitekturen i moderne høreapparatsystemer
 • detaljeret signalbehandlingen i akustiske høreapparater og cochlear implantater
 • andre høresystemer såsom benforankrede høreapparater, mellemøre implantater og bimodale tilpasninger
 • aktuelle udviklinger i hvordan (elektro-)fysiologiske signaler kan bruges i forhold til høreapparatbehandling og -tilpasning
 • aktuelle udviklinger inden for teleaudiologi og ’connected hearing healthcare’
Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:
 • redegøre for de tekniske principper bag forskellige typer af aktuelle høresystemer
 • redegøre for hvordan disse principper er ved at ændre sig som konsekvens af videnskabelige og teknologiske udviklinger
 • arbejde med MATLAB i forbindelse med relevante audiologiske problemstillinger
Ved fagets afslutning, skal den studerende:
 • med udgangspunkt i viden og færdigheder kunne arbejde selvstændigt, struktureret, målrettet samt på et videregående niveau med problemstillinger vedrørende avanceret høreapparatteknik

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Forelæsninger og øvelser i små grupper.

Følgende feedback-former kan forekomme på faget: 

 • spørgsmål og problemer i forelæsningerne og øvelserne
 • de afleverede MATLAB-øvelser og MATLAB-testen

Som opfølgning på eksamen er der mulighed for individuel feedback. 

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Portfolio
1Signalanalyse

Sammenhæng: For at bibringe den studerende den nødvendige viden, har undervisningen et stort fokus på løsning af opgaver. Eksamen afspejler undervisningen, hvorfor denne er opgavebaseret. 

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne/have viden om:

 • Analoge og digitale signaler
 • Kvantisering, samling og aliasing
 • Digitale filtre og filterdesign
 • Systemer med og uden hukommelse
 • LTI-systemer
 • Frekvensrespons 
 • Fouriertransformation
 • Spektralanalyse
 • Impulsrespons og overføringsfunktioner
 • Lineær signalbehandling og analyse af lineære systemer

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne: 

 • bruge PC-baserede signalanalyseprogrammer, herunder MATLAB
 • bruge signalanalyse i praksis ved analyse og syntese af digitale signaler

Ved fagets afslutning, skal den studerende: 

 • med udgangspunkt i viden og færdigheder kunne arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med signalanalytiske problemstillinger

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Forelæsninger, opgaverregning, øvelser, selvstændige studier.

Følgende feedback-former kan forekomme på faget: Pensum samt alle opgaver og øvelser gennemgås på holdet, hvor de studerende har mulighed for at stille spørgsmål. Spørgsmål - hvad enten de vedrører pensum, opgaver eller øvelser - vil blive besvaret på holdet. I tilfælde af at spørgsmål leder til ekstra materiale vil det blive lagt på itslearning som supplerent til de særligt interesserede. Spørgsmål som modtages per mail besvares per mail. Hvis svarene vil kunne have interesse for hele holdet, vil de blive formidlet enten ved den følgende undervisningsgang eller via itslearning. Som opfølgning på eksamen er der mulighed for individuel feedback.

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Mundtlig prøve med forberedelse
1Videnskabelig metode og analyse i audiologi

Sammenhæng: Undervisnings- og arbejdsformer er tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne/have viden om:
 • forskellige type design indenfor den kvantitative, kvalitative og mixed-metode forskning
 • forskellige data indsamlingsmetoder, herunder spørgeskema og interviews
 • central videnskabelige begreber indenfor forskning, bl.a., validitet og reliabilitet
 • statistiske kernebegreber og basale statistiske hypotesetests
 • simpel og multipel lineær regression og dens anvendelse i forbindelse med forskellige kvantitative studiedesign
 • enkelte alternative eller videregående statistiske analysemetoder, fx ikke-parametriske metoder eller generaliserede regressionsmodeller  

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • redegøre for relevante metodologiers erkendelsesinteresser
 • anvende grundlæggende videnskabsteoretisk terminologi med sikkerhed
 • udvælge og anvende relevante redskaber til videnskabelige undersøgelser, herunder statistiske værktøjer, transskription, mm. og tolke tilhørende resultater
 • klassificere og forklare undersøgelsesmetoder som er relevante for det logopædiske og/eller audiologiske forsknings- og behandlingsfelt
 • kritisk referere og vurdere forskningsresultater (typisk i form af forskningsartikler og/eller -rapporter)
 • diskutere forskningsresultaters implikationer for behandlingspraksis
 • evaluere betydningen af forskellige metoder for dataindsamling i forskningsprojekter, behandlingspraksis (herunder anvendelse af tests) og/eller udviklingsprojekter
 • formulere et projekt (en empirisk undersøgelse eller et udviklingsprojekt) med udgangspunkt i eksisterende forsknings- eller udviklingsprojekter 

Ved fagets afslutning, skal den studerende:

 • med udgangspunkt i viden og færdigheder kunne arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med videnskabelig metode og analyse 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Forelæsninger, øvelser, gruppearbejde, oplæg, opgaveløsning, e-læring, selvstændige studier.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum:

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede.
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede.
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter.
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede.
Mundtlig prøve
1Videnskabelig metode og analyse i audiologi

Sammenhæng: Undervisnings- og arbejdsformer er tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne/have viden om:
 • forskellige type design indenfor den kvantitative, kvalitative og mixed-metode forskning
 • forskellige data indsamlingsmetoder, herunder spørgeskema og interviews
 • central videnskabelige begreber indenfor forskning, bl.a., validitet og reliabilitet
 • statistiske kernebegreber og basale statistiske hypotesetests
 • simpel og multipel lineær regression og dens anvendelse i forbindelse med forskellige kvantitative studiedesign
 • enkelte alternative eller videregående statistiske analysemetoder, fx ikke-parametriske metoder eller generaliserede regressionsmodeller  

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • redegøre for relevante metodologiers erkendelsesinteresser
 • anvende grundlæggende videnskabsteoretisk terminologi med sikkerhed
 • udvælge og anvende relevante redskaber til videnskabelige undersøgelser, herunder statistiske værktøjer, transskription, mm. og tolke tilhørende resultater
 • klassificere og forklare undersøgelsesmetoder som er relevante for det logopædiske og/eller audiologiske forsknings- og behandlingsfelt
 • kritisk referere og vurdere forskningsresultater (typisk i form af forskningsartikler og/eller -rapporter)
 • diskutere forskningsresultaters implikationer for behandlingspraksis
 • evaluere betydningen af forskellige metoder for dataindsamling i forskningsprojekter, behandlingspraksis (herunder anvendelse af tests) og/eller udviklingsprojekter
 • formulere et projekt (en empirisk undersøgelse eller et udviklingsprojekt) med udgangspunkt i eksisterende forsknings- eller udviklingsprojekter 

Ved fagets afslutning, skal den studerende:

 • med udgangspunkt i viden og færdigheder kunne arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med videnskabelig metode og analyse 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Forelæsninger, øvelser, gruppearbejde, oplæg, opgaveløsning, e-læring, selvstændige studier.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum:

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede.
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede.
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter.
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede.
Hjemmeopgave
1Hørelsens fysiologi og patofysiologi

Sammenhæng: I undervisningen anvendes ugentlige skriftlige opgaver ved E-test som en del af læringen. 

Ved fagets afslutning skal den studerende have kendskab til:

 • de aktuelt gældende teorier for detektions- og perceptionsfysiologien i cochlea
 • teorier for hvordan de almindeligt forekommende øresygdommes (cochleære og retrocochleære) vil udvikle patofysiologiske tilstande og hvordan disse kan påvirke den auditive detektion og perception

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • beskrive de detaljerede aktuelt gældende teorier for detektions- og perceptionsfysiologien i cochlea
 • beskrive teorier for de perceptive fysiologiske processer i den retrocochleære del af det auditive system inklusive teorier for sekundære auditive centres og efferente baners fysiologi
 • opstille teorier for hvordan de almindeligt forekommende øresygdommes (cochleære og retrocochleære) vil udvikle patofysiologiske tilstande og hvordan disse kan påvirke den auditive detektion og perception
 • beskrive hvordan der ud fra patofysiologien kan/bør stilles krav til høreapparaters funktionsmåde

Ved fagets afslutning, skal den studerende:

 • med udgangspunkt i viden og færdigheder kunne arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med problemstillinger vedrørende hørelsens fysiologi og patofysiologi

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Forelæsninger, eksaminatorier, selvstændige studier, obligatoriske e-tests. 

Følgende feedback-former kan forekomme på faget: De studerende aflevere obligatoriske ugentlige e-tests, som de vil få feedback på.

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Portfolio og tests
1Hørelsens fysiologi og patofysiologi

Sammenhæng: I undervisningen anvendes ugentlige skriftlige opgaver ved E-test som en del af læringen. 

Ved fagets afslutning skal den studerende have kendskab til:

 • de aktuelt gældende teorier for detektions- og perceptionsfysiologien i cochlea
 • teorier for hvordan de almindeligt forekommende øresygdommes (cochleære og retrocochleære) vil udvikle patofysiologiske tilstande og hvordan disse kan påvirke den auditive detektion og perception

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • beskrive de detaljerede aktuelt gældende teorier for detektions- og perceptionsfysiologien i cochlea
 • beskrive teorier for de perceptive fysiologiske processer i den retrocochleære del af det auditive system inklusive teorier for sekundære auditive centres og efferente baners fysiologi
 • opstille teorier for hvordan de almindeligt forekommende øresygdommes (cochleære og retrocochleære) vil udvikle patofysiologiske tilstande og hvordan disse kan påvirke den auditive detektion og perception
 • beskrive hvordan der ud fra patofysiologien kan/bør stilles krav til høreapparaters funktionsmåde

Ved fagets afslutning, skal den studerende:

 • med udgangspunkt i viden og færdigheder kunne arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med problemstillinger vedrørende hørelsens fysiologi og patofysiologi

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Forelæsninger, eksaminatorier, selvstændige studier, obligatoriske e-tests. 

Følgende feedback-former kan forekomme på faget: De studerende aflevere obligatoriske ugentlige e-tests, som de vil få feedback på.

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Mundtlig prøve
2Profylaktisk audiologi

Sammenhæng: Prøven tester opnåelse af teoretiske færdigheder

Ved fagets afslutning, skal den studerende kende til: 

 • teori for lydtrykmålinger og være i stand til at udføre simple målinger
 • de forskellige typer af høreværn og kende deres effekt
 • teorier for mulig regeneration af cochlea (stamceller, genetisk manipulation)
 • teorier for medicinsk profylaktisk behandling af cochlea mod skader på dette organ   

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • beskrive høje lydtrykniveauers skadelige effekter på cochlea
 • vurdere lydtryksniveauers betydning for hørelsen og vurdere risikoen for udvikling af en blivende høreskade ved eksposition for høje lydtrykniveauer
 • vurdere måleresultaterne ved de forskellige typer af lydtrykmålinger
 • vejlede i indikation for brug af høreværn og i valg af høreværnstype 

Ved fagets afslutning, skal den studerende: 

 • med udgangspunkt i viden og færdigheder kunne arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med audiologisk profylaktiske problemstillinger 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Forelæsninger, gruppearbejde, selvstændig udførelse af laboratorieøvelser, selvstændige studier.

Gennemsnitligt 2 ugentlige timer i 2. semester.

Følgende feedback-former kan forekomme på faget: kommer i en form af dialog mellem de studerende og underviser under forelæsningerne. Derudover vil der være Kahoot i form af testøvelser og regneopgaver i lydmålinger i løbet af semestret som efterfølgende gennemgås i forelæsningerne.

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Skriftlig stedprøve
2Psykoakustik

Sammenhæng: Eksamen giver mulighed for at diskutere dette i dybden. Dette bliver understøttet af diskussionerne i klassen og de praktiske øvelser

Ved fagets afslutning skal den studerende:

 • forstå målinger af cochleære filtre ved maskeringsforsøg
 • kende forskellige forsøgstyper indenfor psykoakustik som go-no go samt two alter-native forced choice
 • kende fejlkilder ved psykofysiske forsøg
 • forstå moderne eksperimentelle metoder og originallitteratur indenfor psykoakustik

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • gøre rede for energimaskering og informationsmaskering
 • gøre rede for begreberne kritisk bånd, kritisk ratio og psykometrisk funktion
 • gøre rede for signaldetektionsteori og tærskelbegrebet
 • gøre rede for begrebet ’auditory streaming’
 • gøre rede for sammenhængen mellem psykofysiske og fysiologiske målinger af hørelsen
 • opstille et psykofysisk forsøg
 • læse Matlab-kode for simple psykoakustiske forsøg

Ved fagets afslutning, skal den studerende:

 • med udgangspunkt i viden og færdigheder kunne arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med psykoakustiske problemstillinger

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Forelæsninger, eksaminatorier, gruppearbejde, øvelser, selvstændige studier.

Følgende feedback-former kan forekomme på faget: De studerende vil få feedback som en del af diskussionen i timerne. Timerne er tilrettelagt så den studerende afprøver sin viden i timerne og med det samme kan få feedback på sine erfaringer.

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Mundtlig prøve
2Aktuelle emner i høreapparatforskning

Sammenhæng:
Gennem forelæsninger og gæsteforedrag formidles der teoretisk viden, som fordybes i mundtlige seminarbidrag og skriftlig rapport

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne/have viden om:
 • god skik og brug i høreapparatforskning
 • opbygning af relevant forskningslitteratur
 • aktuelle emner inden for høreapparatforskning
Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:
 • søge, samle op på og evaluere litteraturen med henblik på et valgt forskningsemne
 • i forbindelse med udarbejdning af seminarbidrag indgå i et samarbejde med sine med-studerende 
 • præsentere et valgt forskningsemne til, og diskutere det med, sine med-studerende på et passende niveau
 • formulere relevante spørgsmål om et valgt forskningsemne og dermed igangsætte en faglig diskussion
 • give og modtage konstruktiv feedback i forhold til sine egne og andre studerendes seminarbidrag
 • arbejde med MATLAB i forbindelse med høreapparat-relaterede problemstillinger (valgfrit)
Ved fagets afslutning, skal den studerende:
 • med udgangspunkt i viden og færdigheder, kunne arbejde selvstændigt, struktureret, målrettet samt på et videregående niveau med problemstillinger vedrørende aktuelle emner i høreapparatforskning

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Forelæsninger, gæsteforedrag, seminarbidrag, skriftlig rapport eller MATLAB-projekt (valgfrit).

Følgende feedback-former kan forekomme på faget:

 • spørgsmål til forelæsninger og gæsteforedrag
 • mundtlige seminarbidrag

Som opfølgning på den skriftlige rapport eller MATLAB-projektet er der mulighed for individuel feedback. 

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Mundtlig prøve
2Videregående Akustik

Sammenhæng: For at bibringe den studerendes kendskab til videregående akustik, har undervisningen et stort fokus på løsning af opgaver. Eksamen afspejler undervisningen, hvorfor denne er opgavebaseret

Ved fagets afslutning skal den studerende have viden om:

 • og grundigt kendskab til teorien for basal akustik
 • komplekse tal

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • benytte teorien for lydudbredelse i frit felt, i rum og i kanaler
 • opstille, vurdere og anvende modeller for såvel mekaniske og akustiske systemer
 • foretage praktiske lydtrykmålinger både via affinity boks og i lyddødt rum

Ved fagets afslutning, skal den studerende:

 • med udgangspunkt i viden og færdigheder kunne arbejde selvstændigt, struktureret, målrettet samt på et videregående niveau med akustiske problemstillinger 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Forelæsninger, opgaveregning, eksaminatorier, selvstændige studier.

Følgende feedback-former kan forekomme på faget: Pensum samt alle opgaver og øvelser gennemgås på holdet, hvor de studerende har mulighed for at stille spørgsmål. Spørgsmål - hvad enten de vedrører pensum, opgaver eller øvelser - vil blive besvaret på holdet. I tilfælde af at spørgsmål leder til ekstra materiale vil det blive lagt på Itslearning som supplerende læsning til de særligt interesserede. Spørgsmål som modtages per mail besvares per mail. Hvis svarene vil kunne have interesse for hele holdet, vil de blive formidlet enten ved den følgende undervisningsgang eller via Itslearning.

Som opfølgning på eksamen er der mulighed for individuel feedback. 

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Mundtlig prøve med forberedelse
2Patientkontakt i audiologisk klinik

Sammenhæng: De studerende vil blive undervist i forskningsresultater vedr. audiolog-klientsamtaler såvel som samtaleanalyseværktøjer. De studerende får også mulighed for selv at applicere samtaleteknikker og analyseværktøj. Den frie hjemmeopgave giver den studerende mulighed for selvstændigt at demonstrere forskningsbaseret viden om audiolog-klient-samtaler samt at analysere audiolog-klientsamtaler på et videregående niveau.

Ved fagets afslutning skal den studerende:

 • have forskningsbaseret viden om forskellige typer interaktioner i audiologiske kliniske sammenhænge

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • analysere kommunikationssituationer, hvor en eller flere personer med vanskeligheder relateret til hørelsen deltager
 • med udgangspunkt i disse analyser, diskutere kvaliteten af forskellige kommunikationsstrategier; skriftligt såvel som mundtligt
 • med udgangspunkt i disse analyser, indgår i en faglig diskussion omkring professionel kommunikation indenfor det audiologiske områder

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • med udgangspunkt i viden og færdigheder på et videregående niveau, arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med problemstillinger vedrørende interaktion med samtalepartnere med vanskeligheder relateret til hørelsen 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, oplæg, dialog og øvelser. Gennemsnitligt 2 ugentlige timer i 2. semester.

Følgende feedback-former kan forekomme på faget: Undervisningen indeholder feedback til øvelsesbesvarelser og til eksamensopgaven.

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Hjemmeopgave
2Aktuelle emner i høreapparatforskning

Sammenhæng:
Gennem forelæsninger og gæsteforedrag formidles der teoretisk viden, som fordybes i mundtlige seminarbidrag og skriftlig rapport

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne/have viden om:
 • god skik og brug i høreapparatforskning
 • opbygning af relevant forskningslitteratur
 • aktuelle emner inden for høreapparatforskning
Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:
 • søge, samle op på og evaluere litteraturen med henblik på et valgt forskningsemne
 • i forbindelse med udarbejdning af seminarbidrag indgå i et samarbejde med sine med-studerende 
 • præsentere et valgt forskningsemne til, og diskutere det med, sine med-studerende på et passende niveau
 • formulere relevante spørgsmål om et valgt forskningsemne og dermed igangsætte en faglig diskussion
 • give og modtage konstruktiv feedback i forhold til sine egne og andre studerendes seminarbidrag
 • arbejde med MATLAB i forbindelse med høreapparat-relaterede problemstillinger (valgfrit)
Ved fagets afslutning, skal den studerende:
 • med udgangspunkt i viden og færdigheder, kunne arbejde selvstændigt, struktureret, målrettet samt på et videregående niveau med problemstillinger vedrørende aktuelle emner i høreapparatforskning

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Forelæsninger, gæsteforedrag, seminarbidrag, skriftlig rapport eller MATLAB-projekt (valgfrit).

Følgende feedback-former kan forekomme på faget:

 • spørgsmål til forelæsninger og gæsteforedrag
 • mundtlige seminarbidrag

Som opfølgning på den skriftlige rapport eller MATLAB-projektet er der mulighed for individuel feedback. 

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Portfolio
2Cochlear Implant
Sammenhæng:
Prøven tester opnåelse af teoretiske færdigheder

Ved fagets afslutning skal den studerende havde kendskab til:

 • indikationer for CI behandling af både børn og voksne
 • indretning og funktion af et CI
 • generelle detaljer i stimulationsrationaler for CI og til forskelle i stimulationsrationaler ved de forskellige fabrikater af CI
 • fitting procedure af en speechprocessor og til finjusteringsprocedurer af CI
 • specielle fittingprocedurer for CI til små børn
 • operative problemstillinger vedrørende CI
 • sproglige og lydmæssige træningsprocesser for CI-brugere

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • vurdere indikation for CI-behandling

Den studerende skal:

 • med udgangspunkt i viden og færdigheder kunne arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med problemstillinger vedrørende CI-behandling

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Forelæsninger, eksaminatorier, gruppearbejde, laboratorieøvelser, selvstændige studier.

Følgende feedback-former kan forekomme på faget: feedback kommer form I en dialog med de studerende og underviser, feedback i forbindelse med artikellæsning kommer til udtryk i en dialog. Som opfølgning på eksamen er der mulighed for individuel feedback.

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Skriftlig stedprøve
2Videregående Akustik

Sammenhæng: For at bibringe den studerendes kendskab til videregående akustik, har undervisningen et stort fokus på løsning af opgaver. Eksamen afspejler undervisningen, hvorfor denne er opgavebaseret

Ved fagets afslutning skal den studerende have viden om:

 • og grundigt kendskab til teorien for basal akustik
 • komplekse tal

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • benytte teorien for lydudbredelse i frit felt, i rum og i kanaler
 • opstille, vurdere og anvende modeller for såvel mekaniske og akustiske systemer
 • foretage praktiske lydtrykmålinger både via affinity boks og i lyddødt rum

Ved fagets afslutning, skal den studerende:

 • med udgangspunkt i viden og færdigheder kunne arbejde selvstændigt, struktureret, målrettet samt på et videregående niveau med akustiske problemstillinger 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Forelæsninger, opgaveregning, eksaminatorier, selvstændige studier.

Følgende feedback-former kan forekomme på faget: Pensum samt alle opgaver og øvelser gennemgås på holdet, hvor de studerende har mulighed for at stille spørgsmål. Spørgsmål - hvad enten de vedrører pensum, opgaver eller øvelser - vil blive besvaret på holdet. I tilfælde af at spørgsmål leder til ekstra materiale vil det blive lagt på Itslearning som supplerende læsning til de særligt interesserede. Spørgsmål som modtages per mail besvares per mail. Hvis svarene vil kunne have interesse for hele holdet, vil de blive formidlet enten ved den følgende undervisningsgang eller via Itslearning.

Som opfølgning på eksamen er der mulighed for individuel feedback. 

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Skriftlig stedprøve
3Projektorienteret forløb - KA

Sammenhæng: Målet opnås i form af en skriftlig rapport.

Ved fagets afslutning skal den studerende::

 • inden for et eller flere af følgende fagområder; målemetoder, psykoakustik, medicinsk audiologi høreapparatteknik, eller patientkommunikation have viden som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.
 • kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger inden for det/de valgte fagområder

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for et eller flere af følgende fagområder; målemetoder, psykoakustik, medicinsk audiologi, høreapparatteknik, eller patientkommunikation samt mestre fagområdets/ernes videnskabelige metoder og redskaber
 • vurdere og vælge blandt fagområdet/ernes videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller. 
 • formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister, mundtligt såvel som skriftligt.

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. 
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. 
 • selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Undervisnings- og arbejdsformer er afhængig af det valgte projektorienterede forløb.

Følgende feedback-former kan forekomme på faget:

 • spørgsmål og problemer på møder med vejlederen og/eller stedet for det projektorienterede forløb
 • bidrag præsenteret i forbindelse med gruppevejledning og peer-feedback
 • bidrag sendt til vejlederen i forbindelse med rapportskrivning

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Deltagelse
3Projektorienteret forløb - KA

Sammenhæng: Målet opnås i form af en skriftlig rapport.

Ved fagets afslutning skal den studerende::

 • inden for et eller flere af følgende fagområder; målemetoder, psykoakustik, medicinsk audiologi høreapparatteknik, eller patientkommunikation have viden som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.
 • kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger inden for det/de valgte fagområder

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for et eller flere af følgende fagområder; målemetoder, psykoakustik, medicinsk audiologi, høreapparatteknik, eller patientkommunikation samt mestre fagområdets/ernes videnskabelige metoder og redskaber
 • vurdere og vælge blandt fagområdet/ernes videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller. 
 • formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister, mundtligt såvel som skriftligt.

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. 
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. 
 • selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Undervisnings- og arbejdsformer er afhængig af det valgte projektorienterede forløb.

Følgende feedback-former kan forekomme på faget:

 • spørgsmål og problemer på møder med vejlederen og/eller stedet for det projektorienterede forløb
 • bidrag præsenteret i forbindelse med gruppevejledning og peer-feedback
 • bidrag sendt til vejlederen i forbindelse med rapportskrivning

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Hjemmeopgave
3Projektorienteret forløb - KA

Sammenhæng: Målet opnås i form af en skriftlig rapport.

Ved fagets afslutning skal den studerende::

 • inden for et eller flere af følgende fagområder; målemetoder, psykoakustik, medicinsk audiologi høreapparatteknik, eller patientkommunikation have viden som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.
 • kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger inden for det/de valgte fagområder

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for et eller flere af følgende fagområder; målemetoder, psykoakustik, medicinsk audiologi, høreapparatteknik, eller patientkommunikation samt mestre fagområdets/ernes videnskabelige metoder og redskaber
 • vurdere og vælge blandt fagområdet/ernes videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller. 
 • formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister, mundtligt såvel som skriftligt.

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. 
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. 
 • selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Undervisnings- og arbejdsformer er afhængig af det valgte projektorienterede forløb.

Følgende feedback-former kan forekomme på faget:

 • spørgsmål og problemer på møder med vejlederen og/eller stedet for det projektorienterede forløb
 • bidrag præsenteret i forbindelse med gruppevejledning og peer-feedback
 • bidrag sendt til vejlederen i forbindelse med rapportskrivning

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Obligatorisk opgave
3Tinnitus og Hyperakusis: udredning, graduering og undervisningSammenhæng: De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Ved fagets afslutning skal den studerende have:

 • forståelse for, hvordan det kan opleves at have tinnitus/hyperacusis
 • kendskab til særlige psykosociale forhold, der gør sig gældende for undervisning/behandling af målgruppen
 • viden om tværfagligt samarbejde med andre faggrupper (øre-næse-hals-læger, psykologer, fysioterapeuter mv)

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • bruge standardiserede udrednings- og gradueringsværktøjer
 • tage kritisk stilling til metoder og teorier, der anvendes i behandling/undervisning af mennesker med tinnitus og hyperakusis
 • diskutere behandlingspraksis

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med de tilgængelige undervisnings-, test- og informationsmaterialer

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum: 

 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Studenteroplæg
 • Opgaveløsning
 • E-læring
 • Selvstændige studier

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Hjemmeopgave
3Evaluering af audiologiske metoder

Sammenhæng: Fremlæggelserne i løbet af semestret skal gøre den studerende i stand til at forholde sig kritisk og diskutere de videnskabelige artikler. Den afsluttende opgave giver den studerende mulighed for at samle sine erfaringer og give en mere omfattende argumentation end det normalt er muligt at gøre i løbet af en enkelt undervisningstime

Ved fagets afslutning skal den studerende have viden om:
 • test-retest målinger (Bland-Altman plots)
 • bias 
 • usikkerhed
 • specificitet / sensitivitet
 • styrke beregninger
 • relative og absolut risiko
 • udvalgte vestibulære målinger
 • hudvalgte Audiologiske målinger

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:

 • vurdere nye vestibulære målemetoder ud fra videnskabelige artikler
 • vurdere nye audiologiske målemetoder ud fra videnskabelige artikler
 • vurdere usikkerheden på nye målemetoder
 • vurdere den diagnostiske værdi af målemetoder
 • sammenligne alternative målemetoder

Ved fagets afslutning, skal den studerende:

 • med udgangspunkt i viden og færdigheder kunne diskutere fordele og ulemper ved nye målemetoder på baggrund af videnskabelige artikler
 • med udgangspunkt i viden og færdigheder kunne skriftligt rapportere kvaliteten af videnskabelige studier der beskriver nye audiologiske målemetoder
 • med udgangspunkt i viden og færdigheder kunne vurdere kvaliteten af nye planlagte studier

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Selvstændige studier. Forelæsning. Gruppearbejde. Øvelser. Hver undervisningsgang vil være en kombination af diskussion af artikler og gennemgang af praktiske metoder. Nogle af de demonstrationer vil være baseret i Matlab.

Følgende feedback-former kan forekomme på faget: De studerende vil få mundtligt feedback på deres præsentationer i timerne og på de øvelser der bliver lavet i timerne. Derudover vil de få kort skriftligt feedback på deres afsluttende opgaver.

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Portfolio
3Projektledelse
I den skriftlige opgave demonstrerer den studerende anvendelse af modulets teori og metoder ift. en relevant opgivet problemstilling.

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne/have viden om: 

Den studerende kan, baseret på pensum, forklare og diskutere:

 • Relevant teori og koncepter i projektledelse.
 • Analyser, metoder og værktøjer til projektledelse

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne: 

Den studerende kan vælge og anvende relevante teorier, metoder, modeller og værktøjer på en case for at:

 • Vurdere projektets karakteristika ved at anvende fagets begreber, modeller, metoder og værktøjer.
 • Analysere projektet og dets kontekst for at identificere usikkerheder og udfordringer.
 • Udarbejde et kvalificeret projektforslag til projektet, herunder en projektplan, der tager hensyn til karakteristika, usikkerheder og udfordringer.

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne: 

 • Inden for en given tidsramme udarbejde et klart projektforslag med alle dets elementer.
 • Foreslå hensigtsmæssig ledelse af et projekt med udgangspunkt i empiriske problemstillinger og i praksis 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget:

 • Undervisningen består af 2 timers forelæsninger og 2 timers holdundervisning inden for samme emne, hvor der arbejdes med en gennemgående case. For casen uploades forslag til løsninger på e-learn efter holdundervisningen.
Følgende feedback-former kan forekomme på faget:

 • Undervisningen er tilrettelagt, så den indeholder feedback både fra underviser og medstuderende i case-baserede øvelser, diskussioner, der bygger bro mellem teori og praksis, og præsentationer af arbejdet med cases.

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Hjemmeopgave
3Klinisk audiologisk praktik

Sammenhæng: De studerende skal vise hvad de kan i praksis og overføre deres kompetencer fra teori til virkelighed. De skal vise om de desuden kan formidle det de har lært. 

Den studerende vælger et eller flere af følgende fagområder, audiologiske målemetoder, psykoakustik, pædagogisk audiologi, høreapparatteknik og behandling eller medicinsk audiologi.

Ved modulets afslutning skal den studerende inden for det/de valgte fagområde(r) kunne:

 • forstå og, på et videnskabeligt grundlag, reflektere over fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger inden for det/de valgte fagområder

Den studerende vælger et eller flere af følgende fagområder audiologiske målemetoder, psykoakustik, pædagogisk audiologi, høreapparatteknik og behandling eller medicinsk audiologi.

Ved modulets afslutning skal den studerende kunne:

 • mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne
 • vurdere og vælge blandt fagområdet/ernes kliniske færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye løsningsmodeller.
 • formidle viden og diskutere professionelle kliniske problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Den studerende vælger et eller flere af følgende fagområder, audiologiske målemetoder, psykoakustik, pædagogisk audiologi, høreapparatteknik og behandling eller medicinsk audiologi.

Ved modulets afslutning skal den studerende inden for det/de valgte fagområde(r) kunne: 

 • udvise professionel adfærd, herunder omgås patienter, pårørende og samarbejdspartnere med respekt og hensyn
 • have fokus på patientsikkerhed
 • gøre sig etiske overvejelser i relation til den kliniske hverdag.
 • indsigt i egen formåen og kompetence
 • agere i komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller
 • selvstændigt gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
 • selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Selvstændige studier. Selvstændigt og under supervision udførelse af undersøgelser, samtale og behandling. I begrænset omfang observation.

Følgende feedback-former kan forekomme på faget: Få feedback fra kolleger på praktikstedet, i den daglige praksis og ved udfyldelse af logbog.

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Logbog
3Klinisk audiologisk praktik

Sammenhæng: De studerende skal vise hvad de kan i praksis og overføre deres kompetencer fra teori til virkelighed. De skal vise om de desuden kan formidle det de har lært. 

Den studerende vælger et eller flere af følgende fagområder, audiologiske målemetoder, psykoakustik, pædagogisk audiologi, høreapparatteknik og behandling eller medicinsk audiologi.

Ved modulets afslutning skal den studerende inden for det/de valgte fagområde(r) kunne:

 • forstå og, på et videnskabeligt grundlag, reflektere over fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger inden for det/de valgte fagområder

Den studerende vælger et eller flere af følgende fagområder audiologiske målemetoder, psykoakustik, pædagogisk audiologi, høreapparatteknik og behandling eller medicinsk audiologi.

Ved modulets afslutning skal den studerende kunne:

 • mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne
 • vurdere og vælge blandt fagområdet/ernes kliniske færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye løsningsmodeller.
 • formidle viden og diskutere professionelle kliniske problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Den studerende vælger et eller flere af følgende fagområder, audiologiske målemetoder, psykoakustik, pædagogisk audiologi, høreapparatteknik og behandling eller medicinsk audiologi.

Ved modulets afslutning skal den studerende inden for det/de valgte fagområde(r) kunne: 

 • udvise professionel adfærd, herunder omgås patienter, pårørende og samarbejdspartnere med respekt og hensyn
 • have fokus på patientsikkerhed
 • gøre sig etiske overvejelser i relation til den kliniske hverdag.
 • indsigt i egen formåen og kompetence
 • agere i komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller
 • selvstændigt gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
 • selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Selvstændige studier. Selvstændigt og under supervision udførelse af undersøgelser, samtale og behandling. I begrænset omfang observation.

Følgende feedback-former kan forekomme på faget: Få feedback fra kolleger på praktikstedet, i den daglige praksis og ved udfyldelse af logbog.

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Tilstedeværelse
3Klinisk audiologisk praktik

Sammenhæng: De studerende skal vise hvad de kan i praksis og overføre deres kompetencer fra teori til virkelighed. De skal vise om de desuden kan formidle det de har lært. 

Den studerende vælger et eller flere af følgende fagområder, audiologiske målemetoder, psykoakustik, pædagogisk audiologi, høreapparatteknik og behandling eller medicinsk audiologi.

Ved modulets afslutning skal den studerende inden for det/de valgte fagområde(r) kunne:

 • forstå og, på et videnskabeligt grundlag, reflektere over fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger inden for det/de valgte fagområder

Den studerende vælger et eller flere af følgende fagområder audiologiske målemetoder, psykoakustik, pædagogisk audiologi, høreapparatteknik og behandling eller medicinsk audiologi.

Ved modulets afslutning skal den studerende kunne:

 • mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne
 • vurdere og vælge blandt fagområdet/ernes kliniske færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye løsningsmodeller.
 • formidle viden og diskutere professionelle kliniske problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Den studerende vælger et eller flere af følgende fagområder, audiologiske målemetoder, psykoakustik, pædagogisk audiologi, høreapparatteknik og behandling eller medicinsk audiologi.

Ved modulets afslutning skal den studerende inden for det/de valgte fagområde(r) kunne: 

 • udvise professionel adfærd, herunder omgås patienter, pårørende og samarbejdspartnere med respekt og hensyn
 • have fokus på patientsikkerhed
 • gøre sig etiske overvejelser i relation til den kliniske hverdag.
 • indsigt i egen formåen og kompetence
 • agere i komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller
 • selvstændigt gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
 • selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Selvstændige studier. Selvstændigt og under supervision udførelse af undersøgelser, samtale og behandling. I begrænset omfang observation.

Følgende feedback-former kan forekomme på faget: Få feedback fra kolleger på praktikstedet, i den daglige praksis og ved udfyldelse af logbog.

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Hjemmeopgave
3Klinisk audiologi i Zimbabwe

Det mundtlige oplæg i klinikken i Zimbabwe, giver de studerende mulighed for at reflektere over deres faglighed og formidle eventuel ny faglig viden for fagfæller.   

Logbogen giver overblik over de faglige og generelle kompetencer der er opnået under opholdet. 

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne/have viden om:

 • de kulturelle forhold, der gør sig gældende for patientinteraktion i et afrikansk land
 • øvrige sygdomsforløb, der kan have indflydelse på, hvordan testning udføres samt på resultatet af høretests i visse befolkningsgrupper
 • audiologien i udviklingslande

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne

 • udføre audiologiske opgaver og testning under uvante forhold (uden test boks, uden strøm og til tiden uden sanitet) 
 • kombinere forskellige audiologiske målemetoder og dermed kunne udføre en komplet diagnosticering 
 • opsætte systemer under pres for at optimere serviceydelsen
 • gennemgå testresultater på engelsk eller ved brug af tolk fra engelsk til andet lokalsprog

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne

 • udføre audiologiske undersøgelser, give relevant information samt relevant behandling i den konkrete kontekst 
 • udvise professionel adfærd, herunder omgås patienter, pårørende og samarbejdspartnere med respekt og 
 • have fokus på patientsikkerhed
 • gøre sig etiske overvejelser i relation til den kliniske hverdag 
 • have indsigt i egen formåen, kompetencer og begrænsninger
 • agere i komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller
 • selvstændigt gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.
De studerende arbejder sammen med erfarne klinikere og vil modtage oplæring i praktiske færdigheder i målemetoder og patient interaktion. De studerende vil både observere testning udført af erfarne klinikere og vil få mulighed for at gennemføre selvstændige målinger under opsyn.
 
Følgende feedback-former kan forekomme på faget: Løbende mundtlig feedback fra erfarne klinikere og logbog afslutningsvist. 

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.
Projektrapport
3Klinisk audiologi i Zimbabwe

Det mundtlige oplæg i klinikken i Zimbabwe, giver de studerende mulighed for at reflektere over deres faglighed og formidle eventuel ny faglig viden for fagfæller.   

Logbogen giver overblik over de faglige og generelle kompetencer der er opnået under opholdet. 

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne/have viden om:

 • de kulturelle forhold, der gør sig gældende for patientinteraktion i et afrikansk land
 • øvrige sygdomsforløb, der kan have indflydelse på, hvordan testning udføres samt på resultatet af høretests i visse befolkningsgrupper
 • audiologien i udviklingslande

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne

 • udføre audiologiske opgaver og testning under uvante forhold (uden test boks, uden strøm og til tiden uden sanitet) 
 • kombinere forskellige audiologiske målemetoder og dermed kunne udføre en komplet diagnosticering 
 • opsætte systemer under pres for at optimere serviceydelsen
 • gennemgå testresultater på engelsk eller ved brug af tolk fra engelsk til andet lokalsprog

Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne

 • udføre audiologiske undersøgelser, give relevant information samt relevant behandling i den konkrete kontekst 
 • udvise professionel adfærd, herunder omgås patienter, pårørende og samarbejdspartnere med respekt og 
 • have fokus på patientsikkerhed
 • gøre sig etiske overvejelser i relation til den kliniske hverdag 
 • have indsigt i egen formåen, kompetencer og begrænsninger
 • agere i komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller
 • selvstændigt gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.
De studerende arbejder sammen med erfarne klinikere og vil modtage oplæring i praktiske færdigheder i målemetoder og patient interaktion. De studerende vil både observere testning udført af erfarne klinikere og vil få mulighed for at gennemføre selvstændige målinger under opsyn.
 
Følgende feedback-former kan forekomme på faget: Løbende mundtlig feedback fra erfarne klinikere og logbog afslutningsvist. 

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.
Portfolio
3DS812: Introduktion til Basale Biostatistiske Begreber og Regression

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evne til at:            

 • Forståelse af effektbeskrivelse og risikovurdering af eksponering
 • Forståelse og anvendelse af usikkerhedsbeskrivelse af estimerede effekter (fx konfidensinterval)
 • Forståelse og kritisk vurdering af det statistiske paradigme om hypotesetest
 • Beskrive og fortolke væsentlige karakteristika af en diagnostisk test
 • At vise forståelse for nødvendigheden for at korrigere for mulige indflydelses faktorer udover eksponering i observatoriske eller eksperimentelle studier
 • Forståelse af forskellen mellem forklarende og prædiktiv modellering
 • At fortolke og skelne mellem begreberne interaktion og konfundering mellem faktorer
 • At identificere en statistik analyseplan ud fra det substantielle forskningsproblem og de indsamlede data
 • At udføre simple statistiske analyser ved hjælp af lineær og logistik regression, hvilket indebærer effektestimering beskrivelsen af estimatet og den tilhørende usikkerhed, samt hypotesetest og modelevaluering
 • At oversætte og fortolke de statistiske analyseresultater indenfor den folkesundhedsvidenskabelige forskningsramme
 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 12
 • Træningsfase: Antal timer: 12, heraf 12 timer eksaminatorie

Introfasen er 4 gange en 3 timer forelæsningen hvor der indføres i de centrale begreber. I træningsfasen identificeres problemstillingen og løses med reelle data.
Ved afslutning af kurset skrives en individuel rapport som indebærer analysen af et eller to små datasæt hvor man selv udfører analysen og besvarer op til 30 spørgsmål.

Projektrapport
3Projektledelse
I den skriftlige opgave demonstrerer den studerende anvendelse af modulets teori og metoder ift. en relevant opgivet problemstilling.

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne/have viden om: 

Den studerende kan, baseret på pensum, forklare og diskutere:

 • Relevant teori og koncepter i projektledelse.
 • Analyser, metoder og værktøjer til projektledelse

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne: 

Den studerende kan vælge og anvende relevante teorier, metoder, modeller og værktøjer på en case for at:

 • Vurdere projektets karakteristika ved at anvende fagets begreber, modeller, metoder og værktøjer.
 • Analysere projektet og dets kontekst for at identificere usikkerheder og udfordringer.
 • Udarbejde et kvalificeret projektforslag til projektet, herunder en projektplan, der tager hensyn til karakteristika, usikkerheder og udfordringer.

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne: 

 • Inden for en given tidsramme udarbejde et klart projektforslag med alle dets elementer.
 • Foreslå hensigtsmæssig ledelse af et projekt med udgangspunkt i empiriske problemstillinger og i praksis 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget:

 • Undervisningen består af 2 timers forelæsninger og 2 timers holdundervisning inden for samme emne, hvor der arbejdes med en gennemgående case. For casen uploades forslag til løsninger på e-learn efter holdundervisningen.
Følgende feedback-former kan forekomme på faget:

 • Undervisningen er tilrettelagt, så den indeholder feedback både fra underviser og medstuderende i case-baserede øvelser, diskussioner, der bygger bro mellem teori og praksis, og præsentationer af arbejdet med cases.

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Mundtlig prøve
3, 4Kandidatspeciale

Sammenhæng: Den studerende er selv ansvarlig for emnevalg og arbejdsform i løbet af projektet støttet af en vejleder. Bedømmelsen bliver baseret på kvaliteten af den endelige rapport.

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne:
 • afgrænse og definere et emne for specialet og med udgangspunkt heri formulere en klar videnskabelig problemstilling, som er produktiv i forhold til det valgte område
 • evaluere og revidere egne metodiske og teoretiske tilgange
Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:
 • kritisk og selvstændigt undersøge, analysere og diskutere det faglige problem på baggrund af beskrevne intentioner ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder og kunne argumentere på et holdbart videnskabeligt grundlag
 • kvalificeret redegøre for relevant forsknings-litteratur
 • tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi
 • samle sine resultater i en klar, struktureret og sproglig korrekt fremstillings-form, der lever op til videnskabelige krav om analyse, argumentation og dokumentation
 • i et dansk- og fremmedsproget resume gøre rede for arbejdets intentioner, fremgangsmåde, teoretiske grundlag, analyser og resultater
Ved fagets afslutning, skal den studerende kunne:
 • systematisere kompleks viden og data samt udvælge og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet
 • uddrage og sammenfatte undersøgelsens resultater samt vurdere stærke og svage sider i eget arbejde

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: selvstændigt studier, artikellæsning, møder med vejleder, aktiv deltagelse i gruppevejledning der indebærer arbejde med peer feed-back

Den studerende arbejder selvstændigt under vejledning, og kompetencerne udprøves i det endelige speciale.

Følgende feedback-former kan forekomme på faget:

 • spørgsmål og problemer på møder med vejlederen
 • bidrag præsenteret i forbindelse med gruppevejledning
 • bidrag sendt til vejlederen i forbindelse med opgaveskrivning
 • der arbejdes med underviser feedback samt peer feedback i forbindelse med gruppevejledning

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Kandidatspeciale